Ogłoszenia

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

data publikacji 2015.02.24 14:22, autor: Agnieszka Szelepajło

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
który odbył się w dniu 23 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty dotyczące zadania:

więcej...

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

data publikacji 2015.01.20 10:32, autor: Agnieszka Szelepajło

Wójt Gminy Zagrodno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

INFORMACJA - MIESZKAŃCY GMINY

data publikacji 2014.12.31 12:00, autor: Maria Tarnowska

INFORMACJA- MIESZKAŃCY GMINY

OBWIESZCZENIE z dnia 03 grudnia 2014 r.

data publikacji 2014.12.03 14:49, autor: Maria Tarnowska
więcej...

OBWIESZCZENIE z dnia 18 listopada 2014 r.

data publikacji 2014.11.18 13:53, autor: Maria Tarnowska
więcej...

obwieszczenie

data publikacji 2014.11.13 14:39, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 13 listopada 2014 r
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.19.2.1.2013.2014 z dnia 12 listopada 2014 r., o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 18 kwietnia 2014 r PP.6733.19.2.2013.2014 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu w gminie Zagrodno.
Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grodziec.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Zagrodno
(-) Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 7.10.2014

data publikacji 2014.10.07 13:15, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 7 października 2014 r

PP.6733.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I

E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę :
• doziemnej linii kablowej SN od stacji GPZ 110/20 kV Brochocin do linii L-747-30 Zagrodno
• linii napowietrznej SN w miejscowości Zagrodno
Numery ewidencyjne działek:
Obręb Zagrodno, działki nr: 92/1, 91, 586/2, 102/1, 100, 471, 581, 582, 586/1, 236/1, 767, 706, 701, 720, 676, 687, 688/6, 673, 729, 677, 705, 686, 688/5, 689, 657, 680, 728, 733, 755, 658, 766, 694, 688/1,678, 734, 674/2, 481, 482, 702, 721, 719, 700, 674/1, 675, 735
Obręb Brochocin, działki nr: 293, 282/3, 281/1, 282/2,
Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zagrodno, Zagrodno Osiedle i Brochocin .
Zgodnie z art.49 kpa obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2014

data publikacji 2014.07.02 07:38, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 25 czerwca 2014 r.
PP.6733.20.2013.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 639/10 obręb Zagrodno.
Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zagrodno.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Mieczysław Słonina

zakup lekkiego samochodu pożarniczego

data publikacji 2014.05.15 14:27, autor: Jerzy Bańka

Zagrodno, dnia 15.05.2014r.

ZO.271.1.11.2014

Zaproszenie

do złożenia oferty na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Wojciechów. Wartość szacunkowa zamówienia nie
przekracza równowartości 14 000 euro netto.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, NIP 694-15-66-139, REGON
390647676

 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Wojciechów o następujących parametrach technicznych:

1) Pojazd sprawny technicznie, bezwypadkowy, koloru
czerwonego RAL 3000, zarejestrowany na terenie Polski jako samochód specjalny
pożarniczy, posiadający pełną dokumentację, aktualne badania techniczne oraz
świadectwo dopuszczenia do użytkowania, rok produkcji nie starszy niż 2003,
przebieg nie większy niż 180 tyś. km.

2) Typ nadwozia – furgon towarowo-osobowy (przedłużony,
podwyższony) – przystosowany do przewozu min. 6 osób -przeszklenie w części
osobowej – drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 stopni –
drzwi przedziału załogi umieszczone z prawej strony pojazdu otwieranie
przesuwanie – przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką – przedział
ładunkowy podłoga i ściany z blachy ryflowanej – półka na węże – uchwyty do
mocowania prądownic i rozdzielacza, przedział osobowy oddzielony od przedziału
sprzętowego, bagażnik dachowy przystosowany do przewozu drabiny oraz węży
ssawnych.

3) Wyposażenie – belka świetlna z napisem STRAŻ – sygnały
świetlne i dźwiękowe /dodatkowo lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu
pojazdu/ – oświetlenie przedziału osobowego i ładunkowego – lampy robocze
zewnętrzne.

4) Dopuszczalna masa całkowita – do 3500kg.

5) Silnik – wysokoprężny o mocy min. 74 kW, spełniający
wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
normami.

6) Skrzynia biegów – manualna, 6-cio biegowa
zsynchronizowana.

7) Napęd – 4 × 2.

8) Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

9) Układ hamulcowy – min. ABS.

 

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

 

4. Termin realizacji zamówienia:  25 lipiec 2014 rok.

 

5. Rękojmia i gwarancja – 12 miesięcy od dnia zakupu pojazdu

 

6. Warunki płatności – przelew14 dni  od daty otrzymania rachunku/faktury.

 

7. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcą: Jerzy
Bańka, tel. 76 8773396

    wew. 105

 

7. Oferty należy składać na adres:  - Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno
52, fax nr  76 8773345, e-mail: j.banka@zagrodno.pl do dnia 30 maja 2014
roku do godz. 15.00.

Informacja

data publikacji 2014.05.15 13:59, autor: Anna Kubuś

Wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lokalnych udzielono umorzeń w 2013 roku w kwocie przewyższającej 500 zł


 

                                                                                 

Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa (firma)

Kwota umorzenia w złotych

Przyczyna umorzenia

1.

ADAMCZEWSKI PIOTR

1.159,10

WAŻNY INTERES PODATNIKA

2.

SOKOŁOWSKI WŁADYSŁAW

781,30

WAŻNY INTERES PODATNIKA

3.

TOROŃCZAK CZESŁAW

723,00

WAŻNY INTERES PODATNIKA

więcej...