Ogłoszenia

INFORMACJA Z PRACY RADY GMINY ZAGRODNO za okres od stycznia do czerwca 2004 r.

data publikacji 2007.11.14 08:47, autor: administrator portalu

W okresie od stycznia do czerwca 2004 r. rada gminy obradowała na pięciu sesjach.

więcej...

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2007.11.14 08:44, autor: administrator portalu

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr 7624 – 2/2006

data publikacji 2007.11.14 08:43, autor: administrator portalu

Zagrodno, dnia 13.02.2006r.
Nr 7624 – 2/2006

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek ”IZEX” zakładu projektowo – budowlanego działającego w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

więcej...

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagrodno, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia

data publikacji 2007.11.14 08:38, autor: administrator portalu

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagrodno, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
Przetarg na nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się dnia 28 marca 2006 r. o godz. 10.oo w lokalu nr 5 Urzędu Gminy Zagrodno. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu wadium w wysokości 10 % ceny wartości nieruchomości podanej w wykazie.

więcej...

Postanowienie 7624-1/2007

data publikacji 2007.11.14 08:35, autor: administrator portalu

Zagrodno dnia 09.02.2007 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2, art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ) oraz z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,

poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora „MAREX” EXPORTIMPORT Bogusławy Rudziak, Budziwojów 16 A z dnia 19.12.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na płatek foliowy, aglomerat i regranulat” działka nr 473

więcej...