Ogłoszenia

obwieszczenie z dnia 15 maja 2014

data publikacji 2014.05.15 13:03, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno,
dnia 15.05.2014


 

PP.6733.20.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

Na podstawie art.33 w związku z
art. 39 ust.1 oraz art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013
r. poz.1235 ze  zm.) oraz art. 49 i art.
61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2013r.poz.267 ze  zm.)

 

Z A W I A D A M I A M

 

o wyłożeniu do publicznego
wglądu:  Analizę 
oddziaływania  na  środowisko

projektowanego 
przedsięwzięcia  pn. Budowa  Punktu 
Selektywnej  Zbiórki Odpadów  Komunalnych w Zagrodnie

w dniach od  15.05.2014 r. do  05.06.2014 r. 
(21 dni)

w siedzibie Urzędu Gminy
Zagrodno, pokój Nr 23 w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje
podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i tablicy ogłoszeń w sołectwie Zagrodno.

Dokument zawiera oceną wpływu
planowanej inwestycji na środowisko oraz ustala strony postępowania przy
lokalizacji w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.3
ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zm.) każdy, kto kwestionuje przyjęte
rozwiązania, może wnieść uwagi i wnioski do Wójta Gminy w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie uwagi i wnioski należy
składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczą w nieprzekraczalnym
terminie do dnia  20.06.2014 r. (14 dni od końca wyłożenia).

 

Otrzymują :

Strony wg wykazu                                                         
WÓJT   GMINY  ZAGRODNO

                                                                                        
/-/     Mieczysław  Słonina

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAGRODNO na lata 2014 - 2020

data publikacji 2014.04.24 20:13, autor: Bernadyna Siemianowska

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAGRODNO na lata 2014 – 2020

Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2014r

data publikacji 2014.04.18 8:10, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 18 kwietnia 2014 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.19.2.2013.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grodziec.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014

data publikacji 2014.04.03 08:23, autor: Maria Tanowska

Zagrodno, dnia 03 kwietnia 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 3 kwietnia 2014 r

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
zawiadamia się wszystkie strony
o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu w gminie Zagrodno
Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzedu Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godz. pracy tut.urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grodziec.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Zagrodno
(-)Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z 18 marca 2014

data publikacji 2014.03.18 12:41, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 18 marca 2014 r.

PP.6733.19.2.2013.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu w gminie Zagrodno.
Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grodziec.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
W

 

ójt Gminy Zagrodno
(-) Mieczysław Słonina

wyniki otwartego konkursu ofert

data publikacji 2014.02.28 11:00, autor: Agnieszka Szelepajło

 

 

WYNIKI
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

który
odbył się w dniu 21 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno na
Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014
przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W
toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące
oferty dotyczące zadania:

Zadanie
1.
Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014
poprzez
m.in.:

-
organizowanie zawodów oraz imprez sportowych lokalnych i
ponadlokalnych,

-
udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

-
prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych – w następujących
dyscyplinach sportowych: piłka nożna

-
utrzymanie i rozwój bazy sportowej.

 

 1. KLUB
  SPORTOWYOLIMPIAOLSZANICA

Na
realizację zadania przeznacza się kwotę: 33.000,00 zł.

 

 1. KLUB
  SPORTOWY „ORZEŁ” ZAGRODNO

Na
realizację zadania przeznacza się kwotę: 33.000,00 zł.

 

 1. KLUB
  SPORTOWYSKORAJADWISIN

Na
realizację zadania przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.

 

 1. KLUB
  SPORTOWYRADZIECHOWIANKARADZIECHÓW

Na
realizację zadania przeznacza się kwotę: 14.000,00 zł.

 

 1. OGNISKO
  TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJASKLEPIOSPRZY
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJAGAT” W ZŁOTORYI

Na
realizację zadania przeznacza się kwotę: 3.000,00 zł.

 

 

 

Wójt
Gminy Zagrodno

(-)
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2014r

data publikacji 2014.02.27 09:12, autor: Kamila Kunecka

Zagrodno dnia, 27 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.2013.267 j.t.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.2012.647 j.t.)
Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr PP.6733.19.1.2013 z dnia 27 lutego 2014 r. uchylająca decyzję ostateczną Wójta Gminy Zagrodno nr PP.6733.19.2013 z dnia 30 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy , można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. nr 23. ( w godzinach pracy tut. urzędu )
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl ,wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Grodziec.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014

data publikacji 2014.02.20 11:43, autor: Jan Patron

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014

data publikacji 2014.02.11 10:58, autor: Kamila Kunecka

Zagrodno dnia 10 lutego 2014 r.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 lutego 2014 r.

    Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postepowania administracyjnego (  Dz.U.2013.267 j.t. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. )

zawiadamia się wszystkie strony

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Grodźcu wraz z przyłączami w gminie Zagrodno.
Strony postepowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, pok. nr 23 w godz. pracy tut. urzędu.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

                                                                                             Wójt Gminy Zagrodno
                                                                                               Mieczysław Słonina

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

data publikacji 2014.01.30 15:47, autor: Agnieszka Szelepajło

Wójt
Gminy Zagrodno

ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.