Rejestry

I. Centralne rejestry :

data publikacji 2007.11.14 09:22, autor: administrator portalu
1. Rejestr uchwał Rady Gminy Zagrodno i zarządzeń Wójta Gminy Zagrodno.

2. Rejestry skarg i wniosków.
3. Rejestr aktów wewnętrznych ( zarządzenia kierownika Urzędu Gminy ).
4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
Podstawa prawna:

§21 ust. 1. załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U Nr 112, poz. 1319, z późn. zm).

więcej...

II Pozostałe rejestry :

data publikacji 2007.11.14 09:21, autor: administrator portalu

1. Rejestr wyborców.
Podstawa prawna:
- art. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
46, poz. 499, z późn. zm),
- § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11
marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388)
Sposób i zasady udostępniania:
Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym. Rejestr udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds., obywatelskich – pokój nr 15 – w godzinach pracy urzędu.
2. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Podstawa prawna :

więcej...

EWIDENCJE

data publikacji 2007.11.14 09:19, autor: administrator portalu

1. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.
Podstawa prawna:

- art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999r. o działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101,poz. 1178, z późn. zm).

Sposób i zasady udostępniania:
Zgodnie z art. 7a ust. 2 w/w ustawy ewidencja jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Informacje o przedsiębiorcach ujętych w ewidencji udostępniane są niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
2. Ewidencja ludności (w formie gminnych zbiorów meldunkowych) i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Podstawa prawna:

więcej...

Wnioski o udostepnianie danych

data publikacji 2007.11.14 09:16, autor: administrator portalu

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
WNIOSEK o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

więcej...