Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego z dnia 15 maja 2013

data publikacji 2013.05.24 12:00, autor: Maria Tarnowska

Likwidacja Obszarów wyklucznia informacyjnego i budowa dolnośląskiehj sieci szkieletowej

Obwieszczenie z dnia 04.04.2013

data publikacji 2013.04.04 13:50, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, dnia 4.04.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII.84.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.04.2013r. do 10.05.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2013r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.06.2013 r.
Zgodnie z art. 39, 40, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi do wyłożonego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu planu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Zagrodnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno; e-mail: ugzagrodno@zagrodno.pl w terminie do dnia 3.06.2013r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY
Mieczysław Słonina

więcej...

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2013

data publikacji 2013.03.28 11:19, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 28 marca 2013 r.
PP. 6722.b.6.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały Nr XXVII.204.2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopali kruszywa naturalnego „Radziechów" w rejonie wsi Radziechów oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym planem.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Zagrodno, Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2013

data publikacji 2013.03.28 11:16, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 28 marca 2013 r.
PP. 6722.a.6.2012

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały Nr XXVII.205.2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym planem.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Zagrodno, Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

obwieszczenie z dnia 28 marca 2013r

data publikacji 2013.03.28 11:14, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 28 marca 2013 r.
PP.6720.9.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały Nr XXVII.203.2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Jadwisin i Radziechów.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Jadwisin i Radziechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium. Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w godzinach pracy urzędu.
Wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium należy składać w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2013r

data publikacji 2013.03.28 10:43, autor: Mieczysław Podbielski

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2013r

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 lutego 2013

data publikacji 2013.02.21 10:53, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, dnia 21.02.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647) oraz uchwały Nr XI.79.2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.03.2013r. do 28.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2013r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2013 r.
Zgodnie z art. 39, 40, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi do wyłożonego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu planu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Zagrodnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno; e-mail: ugzagrodno@zagrodno.pl w terminie do dnia 12.04.2013r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie zostało:

- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów w dniu 21.02.2013 r.

-  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno w dniu 21.02.2013 r.

- opublikowane w prasie, w Gazecie Wrocławskiej w dniu 23.02.2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 lutego 2013

data publikacji 2013.02.21 10:50, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, dnia 21.02.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647) oraz uchwały Nr XI.78.2011 z dnia 25 listopada 2011 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.03.2013r. do 28.03.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2013r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2013 r.
Zgodnie z art. 39, 40, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi do wyłożonego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu planu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Zagrodnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno; e-mail: ugzagrodno@zagrodno.pl w terminie do dnia 12.04.2013r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie zostało:

- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów w dniu 21.02.2013 r.

-  zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno w dniu 21.02.2013 r.

- opublikowane w prasie, w Gazecie Wrocławskiej w dniu 23.02.2013 r.

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2013

data publikacji 2013.01.31 12:01, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, dnia 31.01.2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów" w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111

więcej...

Konkurs

data publikacji 2013.01.24 12:35, autor: Ewelina Bachmatiuk

Wójt Gminy Zagrodno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.