Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2015.11.25 15:09, autor: Maria Tarnowska
więcej...

Obwieszczenie z dnia 17 listopada 2015 roku

data publikacji 2015.11.17 13:51, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 17 listopada 2015 r
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w związku z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.)

Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.4.2015 z dnia16 listopada 2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZLT 3041 na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego, przebiegającego przez działki nr 318, 324/2 obręb Wojciechów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Wojciechów.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz

zawiadomienie z dnia 29.10.2015

data publikacji 2015.10.29 13:33, autor: Maria Tarnowska

 Zagrodno, dnia 29 października 2015 r
PP.6733.4.2.2015

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14.06. 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz.267.ze zm.)

WÓJT GMINY
ZAGRODNO

Z A W I A D A M I A M

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZLT 3041 na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego, przebiegającego przez działki nr 318, 324/2 obręb Wojciechów.
Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych
materiałów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, pok. nr 23 w godzinach pracy tut. Urzędu.

 
Wójt Gminy Zagrodno Tadeusz Szklarz

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 12 października 2015 r

data publikacji 2015.10.15 12:38, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 12 października 2015 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

data publikacji 2015.10.15 12:36, autor: Maria Tarnowska

Ogłoszenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 października 2015r.

Obwieszczenie DWKZ

data publikacji 2015.09.25 15:15, autor: Ewelina Bachmatiuk

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 11 września 2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2015.09.25 15:04, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy zagospodarowania ternu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o nazwie ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów Gmina Zagrodno.

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2015.07.23 09:39, autor: Maria Tarnowska
więcej...

Ogłoszenie

data publikacji 2015.07.14 10:45, autor: Wiesław Łysak

Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w  kraju w latach 2015-2019

więcej...