Ogłoszenia

obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2014

data publikacji 2014.01.17 19:59, autor: Arkadiusz Przybylski

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2013r

data publikacji 2013.12.20 10:04, autor: Natalia Kowcz

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363

plan zagospodarowania przestrzennego

data publikacji 2013.10.23 08:07, autor: Maria Tarnowska

projekt “zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr
241/2 położonej w obrębie Jadwisin”  w celu dokonania jego publikacji na
stronie BIP Gminy Zagrodno. Jest to związane z obwieszczeniem o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z
infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla
części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin

plan zagospodarowania przestrzennego

data publikacji 2013.10.23 08:04, autor: Maria Tarnowska

projekt zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie
wsi Radziechów"  w celu dokonania jego publikacji na stronie BIP Gminy Zagrodno.
Jest to związane z obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany ""miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego
pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie wsi
Radziechów"".

Obwieszczenie z dnia 15 października 2013

data publikacji 2013.10.22 15:41, autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 15 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVII.204.2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 października 2013r. do 12 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2013r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2013 r.
Zgodnie z art. 39, 40, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi do wyłożonego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu zmiany planu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Zagrodnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 lutego 2013r., poz. 262) na adres Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno; e-mail: ugzagrodno@zagrodno.pl w terminie do dnia 27 listopada 2013r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie zostało:
- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów w dniu 15 października 2013 r.
- zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno w dniu 15 października 2013 r.
- opublikowane w prasie, w Gazecie Wrocławskiej w dniu 15 października 2013 r.

obwieszczenie z dnia 15 października 2013

data publikacji 2013.10.22 15:37, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, dnia 15 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XXVII.205.2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 października 2013r. do 12 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2013r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2013 r.
Zgodnie z art. 39, 40, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy może wnieść uwagi do wyłożonego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu zmiany planu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Zagrodnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 lutego 2013r., poz. 262) na adres Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno; e-mail: ugzagrodno@zagrodno.pl w terminie do dnia 27 listopada 2013r.
Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY
Mieczysław Słonina

 

Obwieszczenie zostało:
- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów i Jadwisin w dniu 15 października 2013 r.
- zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno w dniu 15 października 2013 r.
- opublikowane w prasie, w Gazecie Wrocławskiej w dniu 15 października 2013 r.

Ogłoszenie

data publikacji 2013.09.26 11:18, autor: Wiesław Łysak

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno zostało wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni Zarządzenie Nr 0050.135.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2013 roku, w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Zagrodno.
Wójt Gminy Zagrodno
(-) Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

data publikacji 2013.08.30 08:47, autor: Maria Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Jadwisin i Radziechów

ogłoszenie z dnia 10.06.2013

data publikacji 2013.06.10 10:12, autor: Urszula Kindler

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2010.102.651 ze zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej ( zarządzenie Nr 0050.121.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 06 czerwca 2013 r.

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Mieczysław Słonina

ogłoszenie

data publikacji 2013.05.29 10:57, autor: Wiesław Łysak

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ( załącznik do zarządzenia nr 0050.119.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2013 r.