Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO Nr 7624-3/2006

data publikacji 2007.11.14 08:56, autor: administrator portalu

Na podstawie art. 3 pkt 19 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

więcej...

ZARZĄDZENIE

data publikacji 2007.11.14 08:54, autor: administrator portalu

W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ, JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA
NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ZAGRODNO

więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E Nr 7624-2/06

data publikacji 2007.11.14 08:53, autor: administrator portalu

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

więcej...

POSTANOWIENIE

data publikacji 2007.11.14 08:52, autor: administrator portalu

w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody dla miejscowości Grodziec”

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy

data publikacji 2007.11.14 08:51, autor: administrator portalu

z dnia 24.05.2006 roku dotyczące odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

więcej...

Opłaty za korzystanie ze środowiska

data publikacji 2007.11.14 08:50, autor: administrator portalu

Podmiot korzystający ze środowiska obowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

więcej...

WÓJT GMINY ZAGRODNO ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy Zagrodno

data publikacji 2007.11.14 08:50, autor: administrator portalu

1. Szkoły Podstawowej w Brochocinie
2. Szkoły Podstawowej w Olszanicy
3. Szkoły Podstawowej w Radziechowie
4. Szkoły Podstawowej w Uniejowicach

więcej...

Ogłoszenie

data publikacji 2007.11.14 08:49, autor: administrator portalu

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz. Zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717)

więcej...

Obrady Rady Gminy

data publikacji 2007.11.14 08:49, autor: administrator portalu

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie . Działa na sesjach , poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej uchwały .

więcej...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2007.11.14 08:48, autor: administrator portalu

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poz. Zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. Nr 80, poz. 717).

więcej...