Historia Gminy

Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i

Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu

Gminę przecina rzeka Skora, wzdłuż której ulokowały się Modlikowice, Zagrodno, Uniejowice i Jadwisin. Ich początki, podobnie jak pozostałych wsi gminy, sięgają XIII w. W czasach nowożytnych swoje majątki posiadały na tym obszarze znane rody (S)Zedlitzów i Schellendorfów. Zniszczenia wojny 30-letniej (1618-48) szczególnie dotknęły Modlikowice, Łukaszów i Radziechów. W Uniejowicach i Grodźcu odkryto skarby XVI-XVIII- wiecznych monet. Szczególne miejsca pośród atrakcji gminy zajmuje Grodziec, gdzie już w XII w. istniała kasztelania. Wkrótce powstał tutaj zamek, rozbudowany w XV w., a zwłaszcza w XV w., dzięki rycerskiej rodzinie Bożywojów i książętom legnickim, Fryderykowi I i Fryderykowi II. Tu w XVI w. przyszedł na świat znany pamiętnikarz Hans von Schweinichen. Warownia zmieniła się w ruinę podczas wojny 30 letniej i czekała na częściową rekonstrukcję aż do początku XX w. U stóp wzniesienia zamkowego znajduje się stary kościół p. w. MB Siewnej, którego mury pamiętają przebudowę w XVII i XVIII w. Zwracają uwagę XVI-wieczne witraże i barokowe kaplica Schellendorfów.
W Grodźcu warto także zwiedzić barokowy pałac (1718-1727), zbudowany na rzucie prostokątnej podkowy. Wokół zamku i wzgórza zamkowego, a zwłaszcza pałacu, rozciągają się ciekawe kompleksy leśno-ogrodowe, założone w XVIII-XIX w. Możemy tutaj spotkać, pośród wiekowych drzew, m.in. pozostałości zameczku myśliwskiego i pieca wapienniczego. Z tych wszystkich powodów Grodziec jest obszarem chronionego krajobrazu. Późnogotyckie i wczesnorenesansowe kościoły w Brochocinie, Olszanicy i Radziechowie, unikalne w swych klasycystycznych formach świątynie w Zagrodnie i Modlikowicach, z renesansowymi chrzcielnicami i nagrobkami rycerzy i mieszczan a także ruiny barokowych pałaców w Wojciechowie i Zagrodnie oraz XIX-wiecznego wiatraka w Radziechowie świadczą o niegdysiejszej świetności. Ciekawią krzyże i kapliczki pokutne w Brochocinie i Uniejejowicach. Skarbami przyrody są m. in. aleja kilkusetletnich lip, jesion i jodła w Grodźcu oraz magnolia w Zagrodnie, najokazalsze w północno-zachodniej części Dolnego Śląska. Na Mniejszej Górze zachowało się wyrobisko starego kamieniołomu bazaltu i fundamenty tajemniczej wieży lub szubienicy.