Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE z dnia 18 listopada 2014 r.

2014.11.18 13:53,autor: Maria Tarnowska

Zagrodno, dnia 18 listopada 2014 r

PP.6733.4.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.)
Wójt Gminy Zagrodno
podaje do publicznej wiadomości, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę :
• doziemnej linii kablowej SN od stacji GPZ 110/20 kV Brochocin do linii L-747-30 Zagrodno
• linii napowietrznej SN w miejscowości Zagrodno
Numery ewidencyjne działek:
Obręb Zagrodno, działki nr: 92/1, 91, 586/2, 102/1, 100, 471, 581, 582, 586/1, 236/1, 767, 706, 701, 720, 676, 687, 688/6, 673, 729, 677, 705, 686, 688/5, 689, 657, 680, 728, 733, 755, 658, 766, 694, 688/1,678, 734, 674/2, 481, 482, 702, 721, 719, 700, 674/1, 675, 735
Obręb Brochocin, działki nr: 293, 282/3, 281/1, 282/2,
Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i na tablicach ogłoszeń w sołectwie Zagrodno , Zagrodno Osiedle i Brochocin.
Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

powrót..