Komisje

Plan Pray Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

data publikacji 2015.01.30 08:01, autor: Teresa Lech

Plan Pray Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2015 rok

data publikacji 2015.01.29 16:52, autor: Teresa Lech

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OŚWIATY I ZDROWIA na 2015 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na 2015 rok

data publikacji 2015.01.29 16:50, autor: Teresa Lech

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU
I INFRASTRUKTURY GMINY
na 2015 r.

Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy

data publikacji 2007.11.14 16:28, autor: administrator portalu

Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy , której przedmiotem działania będą sprawy :
opiniowanie projektu budżetu i zmian w uchwalonym budżecie,
analizowanie realizacji budżetu,
podatki i opłaty,
nadzoru nad działalnością finansową rad sołeckich,
przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
majątkowe gminy,
programy gospodarcze, rozwiązywanie problemów bezrobocia,
turystyki,
pomocy społecznej,
planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy,
utrzymania i budowy gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,
cmentarzy gminnych,
wodociągów, kanalizacji i oczyszczania ścieków,
gazownictwa,
łączności i transportu,
przemysłu, handlu i usług.

Komisja Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia

data publikacji 2007.11.14 10:57, autor: administrator portalu

Komisja Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, której przedmiotem działania będą sprawy :
rolnictwa i leśnictwa,
ochrony środowiska i ekologii,
utrzymania czystości,
gospodarka odpadami,
ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego,
szkół podstawowych i gimnazjum,
bibliotek,
kultury, w tym świetlic wiejskich,
kultury fizycznej i urządzeń sportowych,
wypoczynku dzieci i młodzieży,
ochrony zdrowia, w tym ośrodków zdrowia,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Komisja Rewizyjna

data publikacji 2007.11.14 10:55, autor: administrator portalu

Zajmuje się kontrolą działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości.komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu.