Ogłoszenia

Informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data publikacji 2015.07.07 12:11, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno, dnia 7 lipca 2015 r.

Informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

więcej...

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków

data publikacji 2015.06.26 13:55, autor: Jan Patron

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Fundacji Archeologicznej “Archeo”, Radziechów 44 postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 15 czerwca 2015 r

data publikacji 2015.06.15 14:27, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 15 czerwca 2015 r

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 15 czerwca 2015 r

data publikacji 2015.06.15 14:26, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gmin Zagrodno z dnia 15 czerwca 2015 r

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

data publikacji 2015.05.28 14:32, autor: Bernadyna Siemianowska

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH
I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 583)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno

data publikacji 2015.03.20 09:15, autor: Wiesław Łysak

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno”.
Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

więcej...

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZAGRODNO”

data publikacji 2015.03.20 09:13, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 19.03.2015 r.
OR.623.1.2014

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIEUSUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZAGRODNO

Informujemy, iż z powodu konieczności wprowadzenia zmian do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZAGRODNO”, Zamawiający – Gmina Zagrodno unieważnia postępowanie.
Wójt Gminy
(-) Tadeusz Szklarz

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno

data publikacji 2015.03.17 14:37, autor: Wiesław Łysak

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno”.
Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica

data publikacji 2015.03.06 11:19, autor: Jan Patron

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.348, 32/3, 251.
Gmina Zagrodno za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez P. Henryka Mazura, Szczęśliwa 35, 59-500 Złotoryja. Dokonanie takiej oceny Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta spełnia wymagania i jej cena brutto 5000zł. jest najkorzystniejsza spośród wszystkich ważnych ofert.


Oznaczenie sprawy: IG.2614.2.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz.348, 32/3, 251
Kod CPV : 71320000-7, 713220001

Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice

data publikacji 2015.03.06 08:33, autor: Jan Patron

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz.274, 413.
Gmina Zagrodno za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez P. Henryka Mazura, Szczęśliwa 35, 59-500 Złotoryja. Dokonanie takiej oceny Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta spełnia wymagania i jej cena brutto 5000zł. jest najkorzystniejsza spośród wszystkich ważnych ofert.


 

Oznaczenie sprawy: IG.2614.2.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modlikowice dz.294, 413
Kod CPV : 71320000-7, 713220001