Ogłoszenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

data publikacji 2017.02.16 10:37, autor: Maria Tarnowska

w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia dotyczącej odwołania Marka Kwapisza, od decyzji Wójta Gminy Zagrodno, w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy i zagodpodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2017

data publikacji 2017.02.06 11:37, autor: Agnieszka Szelepajło-Chudzik

OFERTA W TRYBIE 19 A

data publikacji 2017.01.27 12:03, autor: Ewelina Bachmatiuk

OGŁOSZENIE - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

data publikacji 2017.01.25 07:58, autor: Maria Tarnowska

OGŁOSZENIE

data publikacji 2017.01.16 15:08, autor: Maria Tarnowska

Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data publikacji 2017.01.12 09:40, autor: Ewelina Bachmatiuk

Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

data publikacji 2017.01.11 14:10, autor: Agnieszka Szelepajło-Chudzik

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

data publikacji 2017.01.09 09:44, autor: Maria Tarnowska

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania Marka Kwapisza, od decyzji Wójta Gminy Zagrodno, w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy i zagodpodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ZAWIADOMIENIE

data publikacji 2017.01.05 15:30, autor: Maria Tarnowska