ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2009r

data publikacji 2009.04.22 08:15, autor: Arkadiusz Przybylski

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2009.01.28 09:58, autor: Wiesłw Łysak

zawiadamiam

że w dniu 27.01.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą” w miejscowościami Brochocin w obrębie działki nr 351 w gminie Zagrodno.

więcej...

Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2008r.

data publikacji 2008.11.04 14:20, autor: Wiesław Łysak

Na podstawie art. 32 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że w publicznym dostępnym wykazie danych została zamieszczona decyzja Wójta Gminy Zagrodno Decyzja Nr OR.7624-3/2008 z dnia 03.11.2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

więcej...

Zawiadomienie z dnia 20.10.2008

data publikacji 2008.10.28 08:14, autor: Wiesław Łysak

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) informuję, o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Radziechów I" zlokalizowanego w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.

więcej...

ZAWIADOMIENIE

data publikacji 2008.08.06 08:55, autor: Wiesław Łysak

Zawiadomienie w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  pod  nazwą „ Farma  Wiatrowa Modlikowice”.

więcej...