ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie z dnia 20.10.2008

2008.10.28 08:14,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia 20.10.2008 r.

OR 7624-3/2008

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) informuję, o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Radziechów I" zlokalizowanego w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Zagrodnie ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godz. od. 8³ºdo 15³°.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie i sołectwie Radziechów.

Otrzymują:

1. „WALBET" A.D.K. WALKOWIAK
SPOŁKA JAWNA
ul. Kobylińska 35
63-910 Miejska Górka

2 Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

3. Strony według rozdzielnika

4 . Gmina Zagrodno
59-516 Zagrodno 52

5. a/a

powrót..