ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2009r

2009.04.22 08:15,autor: Arkadiusz Przybylski

  Zagrodno 
dnia
20.04.2009 r.

 OR. 7624-3/2009

 

ZAWIADOMIENIE 

 
o wszczęciu 
postępowania

administracyjnego

 

 

                 
Zgodnie 
z
  art.  61 § 1 ustawy  z 
dnia  14  czerwca 
1960 r. – Kodeks 
postępowania  administracyjnego (
tekst  jednolity  Dz. U. z  2000 r. nr  98, poz. 
1071  z  późniejszymi 
zmianami) w  związku  z 
art.  73  ust. 1 
ustawy  z  dnia 
3  października  2008 
r.  – o  udostępnieniu  informacji 
o  środowisku  i 
jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie 
środowiska  oraz  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko 
(Dz. U. z  2008
r
. nr  199, poz.
1227)

 

                                                            
zawiadamiam

 

                
że 
w
  dniu  20.04.2009 r.  zostało  wszczęte 
postępowanie  administracyjne  w sprawie 
wydania  decyzji  o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia  polegającego na „budowie sieci  wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej i 
deszczowej wraz  z  odcinkami 
przyłączy  do  działek 
budowlanych  budownictwa  jednorodzinnego  w 
miejscowości  Łukaszów  gmina 
Zagrodno”
 położonych 
na  działkach 
143,142,142/142,142/143,142/144,142/145,142/146,142/17,142/18”.

 

                
Niniejsze 
zawiadomienie
  zostaje  zamieszczone 
na  stronie  Biuletynu 
Informacji Publicznej  Urzędu  Gminy 
Zagrodno  oraz  wywieszone 
na  tablicy  ogłoszeń 
w  siedzibie  Urzędu 
Gminy  Zagrodno oraz  Sołectwie 
Łukaszów.

Informuję 
o
 
uprawnieniach  wszystkich  stron 
tego  postępowania  wynikających 
z  art. 10 k.p.a. – tj.  do  czynnego 
w  nim  udziału 
w  każdym  jego 
stadium.

                 Strony  mogą 
zapoznać  się  z 
dokumentacją  sprawy  w 
Urzędzie  Gminy  Zagrodno 
pok. nr 23  w  godzinach 
pracy  urzędu  tj. 
od  poniedziałku  do 
piątku  w  godz. 
8³º-15³°  

                                                
                                       

                                                                                          
Wójt 
Gminy

                  
                                                                            Zagrodno

Otrzymują  :                                                                                          

1. Strony  według  wykazu

2. a/a.

 

Sprawę 
prowadzi
: Wiesław 
Łysak

Tel. 076 8773 396 
wew
.109

powrót..