ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE

2008.08.06 08:55,autor: Wiesław Łysak

                                                                                                          Zagrodno  dnia  04.08.2008 r.

 

OR  7624-2/2008

 

                                                       

                                                                                       ZAWIADOMIENIE

 

                         Na  podstawie  art. 10  §  1  ustawy  z dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z  2000 r.  Nr  98, poz.1071  z  późniejszymi  zmianami )  informuję,  o  możliwości  wypowiedzenia  się  przez  strony  co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  pod  nazwą „ Farma  Wiatrowa Modlikowice”  usytuowanej  pomiędzy  miejscowościami  Wojciechów, Brochocin, Zagrodno , Modlikowice  w  gminie  Zagrodno.

 

W  związku  z  powyższym  osoby  zainteresowane  postępowaniem  mogą  zapoznać  się  z  dokumentacją  dotyczącą  wyżej  wymienionego  przedsięwzięcia  w  Urzędzie  Gminy  w  Zagrodnie   ( II piętro, pok.  Nr 23) w  terminie  7 dni  od  dnia  otrzymania  niniejszego  zawiadomienia  w  godz. od. 8°ºdo 15º°.

Niniejsze  zawiadomienie  zostaje  zamieszczone w  Biuletynie Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Gminy w  Zagrodnie i sołectwach.

 


                                                                 Wójt Gminy

                                                        (-) Mieczysław Słonina 

 

 

 

Sprostowanie  Wójta  Gminy Zagrodno do  Zawiadomienia

z  dnia  04.08.2008 r. Nr OR 7624-2/2008

                                   

      W  zawiadomieniu  z dnia  04.08.2008 r.  Nr  OR  7624-2/2008  zawierające  informację  o  możliwości  wypowiadania  się  przez  strony  co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Farma  Wiatrowa  Modlikowice”,  powołując  się  na  art. 10 § 1 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. K.P.A. (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz. 1071  z  późniejszymi  zmianami)  określono  7 dniowy  termin  możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  w / w  sprawy.

W  myśl  art. 32  ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U.  Nr  129, poz. 902 z  2006 r.  dla  przedsięwzięcia  wymagających udziału  społeczeństwa  przysługuje  termin 21  dniowy do  składania   uwag  i  wniosków  w  siedzibie  UG.  Zagrodno  pok. nr  23 w  terminie  21  dni  od  dnia  ogłoszenia zawiadomienia.          

 

 

 

powrót..