ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18.11.2009

data publikacji 2009.11.23 07:42, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 18.11.2009 r.

OR. 7624-7 /2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Decyzja Nr OR.7624-7 /2009 z dnia 16.11.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej”48148.01 Radziechów” w miejscowości Radziechów , gm. Zagrodno”- zlokalizowanego na działce nr 58/3 AM 1 w obrębie geodezyjnym Radziechów , gm Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19.10.2009

data publikacji 2009.11.09 07:58, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno, dnia 19 października 2009 r.

OR. 7610-1/2009

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2,3,4,5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 199, poz. 1227 z póżn. zm. ) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )
Wójt Gminy Zagrodno
Zawiadamia
o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu pn. „ Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Zagrodno na lata 2009 – 2012” oraz projektu pn. „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-2012” w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszych dokumentów (stanowiącego zgodnie z art. 39 ust. 2 cyt. powyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. niezbędną dokumentację sprawy).
Projekt „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Zagrodno na lata 2009 – 2012” oraz projekt „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-2012” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zagrodnie www.zagrodno.pl

Z w/w dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Gminy Zagrodno pokój nr 23.
Uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.
na piśmie na adres Urzędu Gminy, 59-516 Zagrodno 52,
drogą elektroniczną na adres ugzagrodno@zagrodno.pl
3. osobiście inspektorowi ds. ochrony środowiska
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.

                                                                                                     Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2.11.2009

data publikacji 2009.11.09 07:55, autor: Wiesłw Łysak

OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY ZAGRODNO

Zawiadamia strony :
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) iż zostały zebrane dowody i materiały przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej „48148.01 Radziechów” na działce nr 58/3 obręb Radziechów, po rozpatrzeniu wniosku
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z. o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno,
pok. Nr 23 w godz. od 7³º do 15³º.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 września 2009

data publikacji 2009.09.28 08:00, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 10.09.2009 r.

OR. 7624-8/2009

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr
98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.
1227)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji emulsji do
celów przemysłowych” na terenie działek Nr 144/17, 144/18, 144/19,
144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11,
144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21, 144/23 obręb Łukaszów, Gmina
Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Łukaszów.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania
wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym
jego stadium.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy
Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do
piątku w godz. 8³º-15³°

Otrzymują :
1. Pani Elżbieta Cisło – Grzybowska
ul. II Armii WP 13
59-220 Legnica

2. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy we Wrocławiu
al. Mińska 60

3. „Agro-TaK” Zagrodno
Bronisław Tabisz, Leszek Kachniarz
Spółka Jawna, Modlikowice 58
59-516 Zagrodno.

4. Gmina Zagrodno 52
59-516 Zagrodno
5.

a/a
Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18.09.2009

data publikacji 2009.09.28 07:57, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia 18.09.2009 r.

OR. 7624-7/2009

OBWIESZCENIE

Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamia
że w dniu 04.08.2009 r. wpłynął wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. zo. o. o.
ul. Aleje Jerozolimskie, 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ RADZIECHÓW 48140.01”
W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 58/3 położonej w miejscowości Radziechów – Gmina Zagrodno.
Kierując się opinią Starosty Powiatu Złotoryjskiego Postanowienie Nr RS. 7331/8/2009
Z dnia 04.09.2009 r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu pismo Nr ZNS-0133-04-66/WR/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku , Wójt Gminy Zagrodno wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie jest Wójt Gminy Zagrodno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonywania uzgodnienia są Starosta Powiatu Złotoryjskiego oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w terminie od dnia 21.09.2009 r. do dnia 12.10.2009 roku w Urzędzie Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godz. od 7³º – 15³º tel. (076) 8773 396 wew. 109 lub pocztą elektroniczną na adres ugzagrodno@zagrodno.pl
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zagrodno przed wydaniem decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY
ZAGRODNO