ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

2009.01.28 09:58,autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia 27.01.2009 r.

OR. 7624-1/2009

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 27.01.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą" w miejscowościami Brochocin w obrębie działki nr 351 w gminie Zagrodno.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Brochocin.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°

                                                                                                              Wójt Gminy Zagrodno

Otrzymują :

1. Inwestor – Urząd Gminy Zagrodno

2. Pan Michałków Jan, zam. Strupie 19, 59-225 Chojnów

3. Pani Zegarowska Anna, zam. Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 14/10

4. Pan Szczepanowki Władysław, zam. Brochocin 31

5. Pan Śliski Józef, zam. Brochocin 18

6. Pan Kuligowski Henryk, zam. Brochocin 30

7. a/a.

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

powrót..