ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenie z dnia 25 marca 2014

data publikacji 2014.03.27 07:31, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 25 marca 2015 r.
OR.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając w oparciu o art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony w dniu 20.03.2014 r. przez „WALBET” A.D.K Walkowiak, 63-910 Miejska Górka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
„ Budowie instalacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Radziechów na działkach nr ewid. 206, 207, 210/1 211 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 232, 233, 234, w miejscowości Radziechów”.
Inwestycja realizowana będzie na w/w działkach obręb Radziechów gm. Zagrodno.
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane.
Podstawą kwalifikacji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust.1 pkt. 52 lit. b) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz.1235 ze zm. ) wystąpiono do następujących organów:
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi,
celem uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie w sprawie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości Radziechów oraz na stronie internetowej www.zagrodno.i-gmina.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.

 

POUCZENIE
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu pokój nr 23, w godz. 7³°-15³°.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

zawiadomienie z dnia 7.02.2014

data publikacji 2014.02.10 12:19, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 07 lutego 2014 r.
OR.. 6220.14.2013

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie studni rezerwowej 7A na stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszanica” ,realizowanego na działce nr 160 obręb Olszanica uprzejmie informuję, że strony tego postępowania przed wydaniem decyzji mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec powyższego, w celu zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami i dokumentami w sprawie w Urzędzie Gminy ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w godz. pracy Urzędu w celu zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń.

 

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina
Otrzymują :
Strony wg wykazu

zawiadomienie z dnia 5 grudnia 2013 roku

data publikacji 2013.12.12 08:20, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 05 grudnia 2013 r.
OR. 6220.14.2013

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2013 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
BUDOWIE STUDNI REZERWOWEJ 7A NA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANICA
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym prawie przeglądania akt. sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013, poz. 1235 / oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2013, poz. 817/ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii następujących organów:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 KPA. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zagrodno.i-gmina.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno i Sołectwa wsi Olszanica.

obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 sierpnia 2013 roku

data publikacji 2013.08.22 08:21, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 16 sierpnia 2013 r.
OR. 6220.13.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.13.2013 z dnia 09 sierpnia 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 23+331 w miejscowości Zagrodno, gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Zwiadimienie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 lipca 2013

data publikacji 2013.07.05 08:47, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 04 lipca 2013 r.
OR. 6220.11.2013

Z a w i a d o m i e n i e
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przyłącza wodociągowego od SUW (stacji uzdatniania wody) w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu" uprzejmie informuję, że strony tego postępowania przed wydaniem decyzji mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, w celu zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami i dokumentami w sprawie w Urzędzie Gminy ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w godz. pracy Urzędu w celu zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń.
Otrzymują :
Strony wg wykazu

Wójt Gminy Zagrodno
// Mieczysław Słonina