ZAWIADOMIENIA

informacja

data publikacji 2016.09.26 08:35, autor: Wiesław Łysak

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnejgo pyłu zawieszonego PM2,5

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

data publikacji 2016.08.25 08:59, autor: Wiesław Łysak

OBWIESZCZENIE  WÓJTA   GMINY   ZAGRODNO


Zawiadamiam    strony ,  iż:

Zgodnie  z  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j. z  2016 r. poz. 23 )   zostały  zebrane  dowody  i  materiały    przed  wydaniem  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  Przebudowa  drogi  gminnej Nr  104283D w m Wojciechów nr ewidencyjny gruntu 531, 264/1, 264/2, 229/1, 229/2”.
                 W związku  z  powyższym  informuję,  iż  w terminie  7  dni  od  otrzymania  niniejszego  zawiadomienia,  strony  postępowania  mogą  zapoznać  się  z  całością   akt  sprawy  i  wypowiedzieć  się,  co  do  zebranych  materiałów  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Zagrodno,  pok. Nr  23  w  godz. od  7³º do  15³º.


                    Na  podstawie   art. 74 ust. 3 ustawy  z  dnia  3 października  2008 r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) z  uwagi  na  liczbę  stron  biorących  udział    w  postępowaniu o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  ( ponad  20 ) zgodnie  z  art. 49 kpa strony  mogą  być
zawiadamiane  o  decyzjach  i  innych  czynnościach  organów  administracji  publicznej  przez  obwieszczenie  lub  inny  zwyczajowo  przyjęty  sposób  publicznego  ogłoszenia.


Otrzymują  :
1. Wójt  Gminy  Zagrodno
2. Gmina  Zagrodno
3 Tablica informacyjna Urzędu  Gminy  Zagrodno , Sołectwo  Wojciechów,
   BIP  UG    Zagrodno
4.   a/a
            
                                                                     
                                                                              Wójt  Gminy  Zagrodno
                                                                                 Tadeusz  Szklarz

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 kwietnia 2016

data publikacji 2016.04.21 12:32, autor: Wiesłąw Łysak

Zagrodno, dnia  21 kwietnia  2016 r.


 

 

OR. 641.1.2015
                                                       OBWIESZCZENIE
                                            WÓJTA  GMINY   ZAGRODNO
o  odstąpieniu  od  przeprowadzenia strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko
Na  podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. z  2016 r.,  poz. 353)
                                                            Informuję
o odstąpieniu  od  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko  dla  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Gminy  Zagrodno.

więcej...

Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016

data publikacji 2016.03.02 11:22, autor: wiesław Łysak

Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Zawiadamia, że dokumentacja w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów I , obejmująca :

więcej...

Obwieszczenia z dnia 26 lutego 2016

data publikacji 2016.03.02 11:12, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 26 lutego 2016 r.
OR.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając w oparciu o art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
zawiadamiam,

więcej...