ZAWIADOMIENIA

zawiadomienie z dnia 30 wrzesnia 2010 r

data publikacji 2010.10.01 08:59, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 30 września 2010 r.

OR 7624- 7/2010

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) informuję, o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa odcinka drogi wewnętrznej, łączącej Istniejącą Kopalnię Kruszyw Radziechów i planowaną Kopalnię Okmiany zlokalizowanego na działkach nr 299/2 dr, 264 w, 263, 262, 256, 255/1, 267 dr, 330, 243 dr, obręb Radziechów w gminie Zagrodno.

W związku z powyższym strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Zagrodnie ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godz. od. 8°ºdo 15º°.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie i sołectwie Radziechów.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Otrzymują :
Strony wg wykazu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 czerwca 2010

data publikacji 2010.06.24 10:47, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 22 czerwca 2010 r.

OR. 7624-5/2010

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną obręb Jadwisin Gm. Zagrodno.
na terenie działek Nr 240, 235, 86 obręb Jadwisin, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Jadwisin i Modlikowice.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³° 

:
Strony w/g wykazu

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 maja 2010

data publikacji 2010.05.27 09:04, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 25 maja 2010 r.

OR. 7624-4/2010

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

więcej...

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-2012

data publikacji 2010.03.11 09:40, autor: Wiesłw Łysak

OR. 7610-1/2010

Zagrodno 10.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2,3,4,5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008r. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zagrodno
Zawiadamia

o możliwości zapoznania się z dokumentami projektu pn. „ Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-2012” w ramach udziału społeczeństwa, którego przedmiotem jest sporządzenie niniejszych dokumentów (stanowiącego zgodnie z art.. 39 ust. 2 cyt. Powyższej ustawy z dnia 3 października 2008 r. niezbędną dokumentacją sprawy).

Projekt „ Aktualizacji planu gospodarki odpadami da Gminy Zagrodno na lata 2009-2012” został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodnie www.zagrodno.pl

Z w/w dokumentem można się zapoznać również w Urzędzie Gminy Zagrodno pokój nr. 23

Uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu należy składać od 12.03.2010 do 1.04.2010 r.

1. na piśmie na adres Urzędu Gminy, 59-516 Zagrodno 52,

2. drogą elektroniczną na adres ugzagrodno@zagrodno.pl

3. osobiście inspektorowi ds. ochrony środowiska

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.02.2010

data publikacji 2010.02.12 10:16, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 11.02.2010 r.

OR. 7624-8/2009

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej 48062 ZAGRODNO_UNIEJOWICE - ustawieniu urządzeń outdoor na ramie stalowej w Pn – Wschodniej części działki nr 639/5 AM4”,59-516 Zagrodno obręb Zagrodno, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Zagrodno.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°