ZAWIADOMIENIA

zawiadomienie wójta gminy Zagrodno z dnia 21 września

data publikacji 2012.09.27 10:50, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 21.09.2012 r

.
OR 6220.6.2010.4.2012

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) informuję, o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie trzech Farma elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0MW każda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną obręb Jadwisin w gminie Zagrodno.
W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Zagrodnie ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godz. od. 7³ºdo 15º°.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie i sołectwie Jadwisin

Otrzymują :
Strony wg wykazu

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

obwieszczenie wójta z dnia 16 stycznia 2012

data publikacji 2012.01.30 14:35, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia 16 stycznia 2012 r.
OR. 6220.5.1.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zagrodnie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.3.1.2012
z dnia 11 stycznia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie stacji słupowej transformatorowej STS20/250 z dowiązaniami 20kv w miejscowości Grodziec Gmina Zagrodzona działce nr 109 obręb Grodziec, .

1. Decyzja Nr OR. 6220.3.1.2012 wydana została w dniu 11 stycznia 2012 r. dla „ TAUREN Dystrybucja SA . Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21. 59-220 Legnica.

2. Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23.

3. Informację o podjętej decyzji umieszczono na tablicach informacyjnych sołectwa Grodziec, Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Zawiadomienie z dnia 30 grudnia 2011r.

data publikacji 2012.01.02 08:14, autor: Wiesław Łysak

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci przesyłowej ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasilaniem wsi Olszanica , przebiegającego przez działki :
– obręb Olszanica: 32/3, 235, 234, 209, 211, 210, 57, 768/2, 769, 772, 775, 776, 1132, 1123,
1122, 1121, 1116, 1135, 1110/2,
- obręb Grodziec: 145,144,139/395, 143, 142, 141,140, 138, 136, 135, 122, 33/16, 129, 130,
31, 36, 34, 37, 38/2, 38/1,
uprzejmie informuję, że strony tego postępowania przed wydaniem decyzji mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec powyższego, w celu zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami i dokumentami w sprawie w Urzędzie Gminy ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w godz. pracy Urzędu w celu zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Otrzymują :
Strony wg wykazu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 2 grudnia 2011

data publikacji 2011.12.05 09:18, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 02 grudnia 2011 r.
OR. 6220.5.2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
że w dniu 19.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji transformatorowej STS20/250 z dowiązaniami 20 kv w miejscowości Grodziec gmina Zagrodno ” – na działce nr 109, obręb: Grodziec, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno ( zagrodno.i-gmina.pl ) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Grodziec.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 02.12.2011 r. – 16.12.2011 r.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Otrzymują :

Strony wg wykazu 

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 listopada 2011

data publikacji 2011.11.21 11:08, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 21 listopada 2011 r.
OR. 6220.6.2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam

więcej...