ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2011r

data publikacji 2011.09.05 13:16, autor: Wiesław Łysak

Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 23.08.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE STAWU KARPIOWEGO” – na działce nr 50, obręb: Uniejowice, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.

więcej...

zawiadomienie z dnia 26.04.2011

data publikacji 2011.04.27 15:07, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 26.04.2011 r.

OR. 6220.3.2011

Z A W I A D O M I E N I E

Dotyczy. prowadzonego na wniosek „Agro-TaK” Zagrodno Bronisław Tabisz, Leszek Kachniarz Sp. j. Modlikowice 58, 59-516 Zagrodno, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na: „Budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny 6×6700 litrów wraz z przyłączem do suszarni zbóż”
Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z a w i d a m i a m
o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno pok. nr 23 od poniedziałku do piątku w godz. od 7³° do 15³°.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia i uwagi można składać do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w wyżej wspomnianych godzinach lub też na piśmie, kierując korespondencję na adres Urzędu.
Zgodnie z art. 28 Kpa. „ stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”

Podane do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 26.04.2011 r.
S

prawę prowadzi :
Wiesław Łysak
Tel. kontaktowy 76 8773 396 we. 109

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2011 roku

data publikacji 2011.04.21 09:55, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 18 kwietnia 2011 r.

OR. 7624-2/2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam

więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2011.04.08 11:52, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 05 kwietnia 2011 r.

OR. 7624-3/2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
że w dniu 04.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH NA GAZ PŁYNNY 6×6700 LITRÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO SUSZARNI ZBÓŹ” – na działce nr 62/13, obręb: Brochocin, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Brochocin.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 06.04.2011 r. – 20.04.2011 r.

Wójt Gminy
Zagrodno

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej- budowa stacji”

data publikacji 2011.01.27 10:39, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 27.01.2011 r.

OR. 7624-1/2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej- budowa stacji” usytuowanej – na działce nr 14/5 obręb Jadwisin, Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Jadwisin.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°

Wójt Gminy
Mieczysław Słonina

Otrzymują :

Strony wg wykazu

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109