ZAWIADOMIENIA

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2015.10.08 12:34, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 05. 10. 2015 r.
OR. 6220.2.2015

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. nr 267 z późn. zm. ) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn zm.)

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 31.08.2015 r. uzupełniony dnia 30.09.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „utworzeniu linii technologicznej do produkcji unikalnej wody wzbogaconej wodorem na dz. nr 579 AM3 obręb Zagrodno, jednostka ewidencyjna Zagrodno” Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Zagrodno.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°

 

Otrzymuje :
1. PREMIUM DISTRIBUTION Sp. z. o. o.
Ul. Niedziałkowskiego 28, 61-578 Poznań

Do wiadomości
Strony wg wykazu

Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

 

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data publikacji 2015.02.12 14:31, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 10. 02. 2015 r.
OR. 6220.1.2015

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. nr 267 z późn. zm. ) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn zm.)
zawiadamiam
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 PN 6,3MPa(na dz. nr 540/1, 540/2, 538, 539 AM3 obręb nr 0010 Zagrodno, jednostka ewidencyjna Zagrodno ) oraz stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości 6000 Nm³/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 6,3 MPa na dz. nr 540/1 AM3 obręb nr 0010 Zagrodno, jednostka ewidencyjna Zagrodno” Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno oraz Sołectwie Zagrodno.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8³º-15³°

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Tadeusz Szklarz

Otrzymują :
Strony wg wykazu
Sprawę prowadzi: Wiesław Łysak
Tel. 076 8773 396 wew.109

zawiadomienia z dnia 21 stycznia 2015

data publikacji 2015.01.27 11:44, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 21 stycznia 2015 r.
OR 6220.3.2014

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ) informuję, o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „ Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów III w obrębie 0007 Radziechów”
W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyżej wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Zagrodnie ( II piętro, pok. Nr 23) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godz. od. 7³ºdo 15º°.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie i sołectwie Radziechów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO z 2.10.2014

data publikacji 2014.10.07 13:13, autor: Wiesłąw Łysak

Zagrodno, dnia 2 października 2014 r.

OR.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE
JTA GMINY ZAGRODNO

 

Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
Zawiadamia, że dokumentacja w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów III , zlokalizowanych w granicach pola A, które obejmuje działki nr : 733/1(część), 734, 735, 736, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2 i 744: w granicach pola B, które obejmuje działkę o nr 754/2; w granicach pola C znajdują się działki o nr 776, 777, 780 i 779. Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie została przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia w tym możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym przedłożonym w dniu 30 września 2014 roku
Raportem o oddziaływaniu na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno pok. nr 23) w godz. pracy Urzędu od 7³° – 15ºº .
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia na adres Urzędu Gminy w Zagrodnie. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta przed wydaniem wymienionej na wstępie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości Radziechów oraz na stronie internetowej www.zagrodno.i-gmina.pl

 

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Mieczysław Słonina

Analiza oddziaływania na środowisko PSZOK Zagrodno

data publikacji 2014.05.29 11:55, autor: Wiesław Łysak

Analiza oddziaływania na środowisko