Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2012

data publikacji 2012.03.09 18:49, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2012

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia17stycznia 2012

data publikacji 2012.02.01 15:30, autor: Kamila Kunecka

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej

Obwieszczenie Wojewody Dolnoścląskiego

data publikacji 2011.09.27 14:07, autor: Mieczysław Podbielski

Obwieszczenie Wojewody Dolnoścląskiego z dnia 20 wrzesnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na Wniosek Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie z dnia 16.09.2011

data publikacji 2011.09.16 10:20, autor: Maria Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w rejonie miejscowości Radziechów

ogłoszenie z dnia 31 maja 2011

data publikacji 2011.05.31 13:35, autor: Kamila Kunecka

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ( załącznik do zarządzenia nr 0050.24.2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2011 roku ).

Obwieszczenia z dnia 6 kwietnia 2011 roku

data publikacji 2011.04.08 11:46, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno dla obszaru w rejonie miejscowości Radziechów

Ogłoszenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 lutego 2011

data publikacji 2011.02.25 12:08, autor: Urszula Kindler

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm. ) ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ( załącznik do zarządzenia nr 0151 – 13/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 lutego 2011r. )

Ogłoszenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 lutego 2011

data publikacji 2011.02.04 10:38, autor: Urszula Kindler

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm. ) ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ( załącznik do zarządzenia nr 0151 – 9/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 04 lutego 2011r. oraz załącznik nr 0151- 10/11 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 04 lutego 2011 r. )

Zarządzenie ZO nr 2/2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2011r.

data publikacji 2011.01.11 12:45, autor: Jerzy Bańka

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na obszarze miejscowości
Uniejowice, Zagrodno, Modlikowice i Jadwisin położonych na terenie
gminy Zagrodno

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 7.01.2011r

data publikacji 2011.01.11 07:56, autor: Maria Tarnowska

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin