Ogłoszenia

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 7.01.2011r

data publikacji 2011.01.11 07:49, autor: Maria Tarnowska

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie

data publikacji 2011.01.10 11:16, autor: Maria Tarnowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO

Zagrodno, dnia 05.01.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie

więcej...

Zarządzenie ZO nr 1/2011 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 08 stycznia 2011r.

data publikacji 2011.01.08 12:23, autor: Jerzy Bańka

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze miejscowości Uniejowice, Zagrodno, Modlikowice i Jadwisin położonych na terenie gminy Zagrodno

Obwieszczenie z dnia 1.12.2010

data publikacji 2010.12.10 13:10, autor: Maria Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23.11.2010r.

data publikacji 2010.11.26 08:09, autor: Maria Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin

Ogłosznie z dnia 07.04.2010

data publikacji 2010.04.07 20:48, autor: Urszula Kindler

Wójt Gminy Zagrodno

informuje
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( tekst jednolity : Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości położonej w obrębie Grodziec przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( załącznik do zarządzenia Nr 0151 – 196/ 10 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2010 r. )

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2010 sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

data publikacji 2010.03.18 10:53, autor: Maria Tarnowska

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały Nr XXXI/168/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu prze-znaczonego na boisko sportowe w Radziechowie.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno

data publikacji 2010.03.18 10:48, autor: Maria Tarnowska

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały Nr XXXI/166/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2010 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

data publikacji 2010.03.18 08:22, autor: Maria Tarnowska

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno Uchwały
Nr XXXI/167/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towa-rzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z in-frastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłosze-nia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zagrodno.

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno, we wsi Radzie-chów i Jadwisin oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno w dniach od 18 marca 2010r. do dnia 9 kwietnia 2010r

ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2009

data publikacji 2009.12.23 11:53, autor: Urszula Kindler

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r, Nr 261 poz. 2603 ze zmianami ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ( załącznik do zarządzenia nr 0151 – 181 / 09 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 grudnia 2009 roku ).