ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2016

2016.03.02 11:22,autor: wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 29 lutego 2016 r.
OR.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
JTA GMINY ZAGRODNO
Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Zawiadamia, że dokumentacja w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów I , obejmująca :
♦ projektowany obszar i teren górniczy dla Pola A – „Radziechów I – 2 Pole A” o
powierzchni 0,3554 ha (działki lub części działek o nr 197,198, 203, 204, 202 obręb
Radziechów).
♦ projektowany obszar górniczy i teren górniczy dla połączonych Pól B i C –
Radziechów I – 2 Pole BC o powierzchni 16,7732 ha, (działki lub części działek)
o nr 156, 151, 152, 153, 154, 159, 155, 160, 161 obręb Radziechów)
♦ teren, na którym znajduje się zakład przeróbczy wraz z przenośnikami taśmowymi,
zaplecze administracyjno – socjalno oraz stożki handlowe kruszyw (działki lub części
działek o nr 196, 198, 199, 200, obręb Radziechów), Gmina Zagrodno, powiat
złotoryjski, województwo dolnośląskie została przesłana do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, celem uzgodnienia warunków realizacji
przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia w tym możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym przedłożonym w dniu 22 lutego 2016 roku
Raportem o oddziaływaniu na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno pok. nr 23) w godz. pracy Urzędu od 7³° – 15ºº .
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 03.03.2016 r. do dnia 24.03.2016 r. na adres Urzędu Gminy w Zagrodnie. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta przed wydaniem wymienionej na wstępie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości Radziechów oraz na stronie internetowej www.zagrodno.i-gmina.pl

 

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Tadeusz Szklarz

powrót..