ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 kwietnia 2016

2016.04.21 12:32,autor: Wiesłąw Łysak

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Zagrodno wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu i do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno”.
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. znak WSI.410.153.2016.KM wyraził opinię, że dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 25 marca 2016 r., znak ZNS.9022.2.316.2016.DG stwierdził, że dla ww. dokumentu nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uzasadnienie
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno” pozwala na osiągnięcie celów z zakresu redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych wprowadzanych do atmosfery, a pochodzących ze spalania paliw. Dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, i stanowi element propagujący podejmowanie działań o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców. Celem dokumentu jest również upowszechnienie działań niskoemisyjnych przez mieszkańców. Celem dokumentu jest również upowszechnienie działań niskonakładowych o bardzo malej skali, które mogą zostać wdrożone przez indywidualne osoby i małe podmioty gospodarcze. Ponadto program promuje zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz racjonalizację zużycia energii, co ma prowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego na omawianym obszarze. Realizacja działań wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia ludzi. Po wprowadzeniu programu zauważyć będzie można, że przeważają skutki pozytywne realizacji zadań i postanowień zawartych w programie, gdyż wiążą się one z poprawą warunków życia ludzi, związaną z polepszeniem i / lub utrzymaniem jakości środowiska oraz warunków życia ludzi, związaną z polepszeniem i / lub utrzymaniem jakości środowiska oraz warunków jego ochrony. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Planu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno i sołectwach Gminy Zagrodno.
W załączeniu :
1. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Nr WSI.410.153.2016.KM z dnia 18 kwietnia 2016.
2. Postanowienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu znak ZNS.9022.2.316.2016.DG z dnia 25 marca 2016 r.
Wójt Gminy Zagrodno

Załączniki:
obwieszczenie1.pdf - obwieszczenie
powrót..