ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenia z dnia 26 lutego 2016

2016.03.02 11:12,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 26 lutego 2016 r.
OR.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Działając w oparciu o art. 10, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek złożony w dniu 22.02.2016 r. przez „WALBET” A.D.K Walkowiak, 63-910 Miejska Górka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
„ Eksploatacjia i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów I”
w granicach zakładu górniczego, obejmującego:
♦ projektowany obszar i teren górniczy dla Pola A – „Radziechów I – 2 Pole A” o
powierzchni 0,3554 ha (działki lub części działek o nr 197,198, 203, 204, 202 obręb
Radziechów).
♦ projektowany obszar górniczy i teren górniczy dla połączonych Pól B i C –
Radziechów I – 2 Pole BC o powierzchni 16,7732 ha, (działki lub części działek)
o nr 156, 151, 152, 153, 154, 159, 155, 160, 161 obręb Radziechów)
♦ teren, na którym znajduje się zakład przeróbczy wraz z przenośnikami taśmowymi,
zaplecze administracyjno – socjalno oraz stożki handlowe kruszyw (działki lub części
działek o nr 196, 198, 199, 200, obręb Radziechów).
Inwestycja realizowana będzie na w/w działkach obręb Radziechów gm. Zagrodno.
Przedmiotowa inwestycja należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane.
Podstawą kwalifikacji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 2 ust.1 pkt. 27 lit.a ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz.1235 ze zm. ) wystąpiono do następujących organów:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi,
celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Obwieszczenie w sprawie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowościach Radziechów oraz na stronie internetowej www.zagrodno.i-gmina.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
POUCZENIE
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu pokój nr 23, w godz. 7³°-15³°.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1 „WALBET” A.D.K Walkowiak Sp. j.
63-910 Miejska Górka
ul. Kobylińska 35
2. a/a.

Wójt Gminy
Tadeusz Szklarz

powrót..