Ogłoszenia

Informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2015.07.07 12:11,autor: Ewelina Bachmatiuk

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację
zadania publicznego pn. „Radziechów – moje centrum świata.”
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Radziechów, 59-516 Radziechów 80 b
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Radziechów – moje
centrum świata” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) tryb
pozakonkursowy.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na
podstawie art. 19a ustawy podaje się ofertę do wiadomości publicznej
poprze zamieszczenie oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Zagrodno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie
internetowej urzędu www.zagrodno.eu .
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 lipca 2015 r. w formie
pisemnej do Urzędu Gminy Zagrodno pod adresem: 59-516 Zagrodno 52 (pokój
22) lub drogą elektroniczną na adres: fundusze@zagrodno.eu na
załączonym formularzu.

Załączniki:
formularz_uwag.doc - Formularz uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
SWRWR_KRS_19a.pdf - Wyciąg z KRS
SWRWS_19a.pdf - Oferta realizacji zadania publicznego
powrót..