Przetargi

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

data publikacji 2016.04.15 14:21, autor: Ewelina Bachmatiuk

Zagrodno 52: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO
Numer ogłoszenia: 93274 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Przetarg STAR

data publikacji 2016.04.13 08:25, autor: Jeży Bańka

Wójta
Gminy Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu
pożarniczego marki STAR model 244 10.7t rok produkcji 1989, nr rej. LCX
8413

Działając
na podstawie Rozdziału 3 Zarządzenia Nr 0050.122.2013 Wójta Gminy
Zagrodno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Zagrodno, Wójt Gminy
Zagrodno ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR model 244 10.7t rok produkcji 1989, nr rej. LCX 8413.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Urząd Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52


 

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, w pokoju nr 15

Etap pierwszy: część jawna przetargu w obecności oferentów:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, pokój nr 15,

Przetarg
zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozdziale 3
Zarządzenia Nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 czerwca
2013r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego Gminy Zagrodno.

Etap drugi: część niejawna przetargu:

Komisja
bada oferty pod względem formalno-prawnym, wybiera oferenta, który
zaoferował najwyższą cenę i sporządza protokół z przetargu.

Wójt
Gminy Zagrodno, niezwłocznie po zatwierdzeniu protokółu z wyboru
najkorzystniejszej oferty, podaje do publicznej wiadomości informację o
wyniku przetargu poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Zagrodno, na stronie internetowej Gminy Zagrodno i na
tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy, 59-516 Zagrodno 52.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Sprzedawany
składnik rzeczowy majątku ruchomego można oglądać (po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym – 768773396 wew. 105) od dnia ukazania się
ogłoszenia tj. 12 kwietnia 2016r. do dnia 28 kwietnia 2016r. w
miejscowości Uniejowice nr 6   gm. Zagrodno w dni powszednie w godzinach
od 10.00 do 14.00, osoba do kontaktu P. Jerzy Bańka

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki STAR model 244 10.7t   nr rej. LCX 8413

- nr identyfikacyjny (VIN)    - 11781

- rok produkcji                       - 1989 

- data ważności badań technicznych- 2017/04/01

- wskazania drogomierza       - 31185km

- kolor powłoki lakierowej     - czerwony 1-warstwowy akrylowy

- dop. masa całkowita / ładowność    - 10650kg / 4950 kg  

- rodzaj kabiny           - krótka

- liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów – 2 / 4×4 / manualna

- zawieszenie osi przedniej / tylnej / rozstaw osi – resory / resory / 3400 mm

- rodzaj silnika            - z zapłonem samoczynnym

- pojemność / moc silnika       - 6842ccm / 110 kW (150KM)

- liczba cylindrów / układ cylindrów- 6 / rzędowy

- długość / szerokość / wysokość       - 6340mm / 2460mm / 2625mm

5. Cena wywoławcza:

Wartość pojazdu według rzeczoznawcy samochodowego wynosi: 6500,00 zł (brutto) plus koszty wyceny 430,50zł co stanowi 6.930,50zł.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 6.930,50 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy) brutto.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1)
Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia i należy ją złożyć w zaklejonej kopercie
zaadresowanej na:

Urząd Gminy Zagrodno 59-516 Zagrodno 52 z dopiskiem: OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR 244

2) Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, numer kontaktowy,

b) nazwę jednostki, do której skierowana jest oferta,

c) nazwę składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą,

d) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

e)
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z
oględzin.

3)
W przypadku składania ofert przez osobę fizyczną nie prowadzącą
działalności gospodarczej należy dołączyć kopię dowodu osobistego.

4)
W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny wypis z
właściwego rejestru oraz NIP i Regon.

5) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2016 roku do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Zagrodno; 59-516 Zagrodno 52 (sekretariat, pokój nr 11).

 

2)
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki z ofertą do
siedziby Urzędu Gminy Zagrodno, a nie data stempla pocztowego (nadania).

3) Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia oferty.

8.
Zastrzeżenie, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

9. Informacje o przesłankach odrzucenia oferty:

1) Komisja przetargowa odrzuci ofertę w przypadku:

- złożenia jej po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwy sposób, niezgody z pkt 6 ppkt. 1 niniejszego ogłoszenia,

-
braku danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 2,3,4
niniejszego ogłoszenia lub gdy dane są niekompletne lub nieczytelne lub
budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnienia mogłoby prowadzić do
uznania jej za nową ofertę.

2) O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

3) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu

4) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium wyboru jest cena.

5) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najkorzystniejszą cenę, komisja przetargowa unieważnia przetarg.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Podpisanie
umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno; 59-516 Zagrodno 52 w
terminie wskazanym przez Urząd, ale nie później niż w ciągu 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu (wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego ogłoszenia).

Szczegółowe
informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno / adres:
59-516 Zagrodno 52, pokój nr 15 lub telefonicznie 768773396 wew. 105
/osoba do kontaktu P. Jerzy Bańka/

Załączniki do przetargu, o którym mowa w ogłoszeniu są dostępne na stronie www.zagrodno.i-gmina.pl

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

                                                                                              WÓJT

                                                                                     Tadeusz Szklarz

Zagrodno, dnia 11 kwietnia 2016r.

więcej...

OGŁOSZENIE

data publikacji 2016.02.08 15:17, autor: Kamila Kunecka
więcej...

OGŁOSZENIE

data publikacji 2015.11.17 14:17, autor: Kamila Kunecka
więcej...
więcej...