Postanowienia

Program likwidacji azbestu

data publikacji 2010.11.30 13:15, autor: Wiesław Łysak

Program likwidacji azbestu

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 08.07.2009

data publikacji 2009.07.31 10:30, autor: Wiesłw Łysak

Zagrodno dnia, 08.07.2009 r.

 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Decyzja Nr OR.7624-4 /2009 z dnia 30.06.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji uzdatniania wody wraz z siecią magistralną w miejscowości Olszanica, gm. Zagrodno”- zlokalizowanego na działkach nr 160, 32/2, 30, 29 w obrębie geodezyjnym Olszanica oraz na działce nr 671/4 w obrębie wsi Radziechów ,
gm Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

                                                                                                      Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Decyzja Nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

data publikacji 2008.11.06 09:26, autor: Wiesław Łysak

D E C Y Z J A Nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie:

  art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48, art. 53, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr. 25, poz. 150),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm.),

 
art. 104, ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 17.11.2000 r. z późn. zm./,

więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 września 2008r

data publikacji 2008.09.04 07:55, autor: Wiesław Łysak

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 września 2008r

więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 września 2008r

data publikacji 2008.09.04 07:53, autor: Wiesław Łysak

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 września 2008r

więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNOz dnia 25.06.2008r

data publikacji 2008.07.03 10:19, autor: Wiesław Łysak

OBWIESZCZENIEJTA GMINY ZAGRODNO

 

zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 )

podaję do publicznej wiadomości,

więcej...

Postanowienie

data publikacji 2008.02.20 19:01, autor: Wiesław Łysak

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Modlikowice” usytuowanego pomiędzy miejscowościami Wojciechów, Brochocin, Zagrodno, Modlikowice w gminie Zagrodno

więcej...

Postanowienie

data publikacji 2008.02.20 18:50, autor: Wiesław Łysak


postanawiam

 

nałożyć  obowiązek  sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Farma  Wiatrowa Łukaszów”  usytuowanego  pomiędzy  miejscowościami   Łukaszów, Brochocin, Zagrodno, Uniejowice w  gminie   Zagrodno

więcej...

Postanowienie

data publikacji 2007.12.27 10:46, autor: administrator portalu

Postanowienie o oddstąpieniu obowiązku sporz. raportu Skora Modlikowice

więcej...

DECYZJA Nr 1/2007

data publikacji 2007.11.23 15:41, autor: administrator portalu

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w km 23+349 drogi wojewódzkiej nr 363 w m. Zagrodno

więcej...