Postanowienia

Postanowienie

2007.12.27 10:46,autor: administrator portalu

Postanowienie Zagrodno dnia 27.12.2007 r. OR. 7624-5/2007 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ) oraz z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 78 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Legnicy z dnia 29.10.2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. „ Skora – Modlikowice – melioracje podstawowe, Gm. Zagrodno”. postanawiam nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. „Skora – Modlikowice melioracje podstawowe, Gm. Zagrodno” U z a s a d n i e n i e Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ul. Macieja Rataja 32 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Skora – Modlikowice – melioracje podstawowe, Gm. Zagrodno”. Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu zgodną z art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska, mapę poglądową w skali 1: 10000, wykaz właścicieli działek oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), analizowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek sporządzenia raportu i określa jego zakres po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów. Wobec powyższego Wójt Gminy Zagrodno wystąpił w dniu 23.11.2007 r. pismem OR. 7624-5/2007 do Starosty Powiatu Złotoryjskiego i w dniu 23.11.2007 r. OR. 7624-5/2007 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz jego zakresu. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie: – Starosty Powiatu Złotoryjskiego z dnia 28.11.2007 roku znak RS.7331/38/07 (wpłynęło do Urzędu Gminy w Zagrodnie 4 grudnia 2007 r.) który biorąc pod uwagę rodzaj, oraz charakterystykę planowanego przedsięwzięcia postanowił uznać za zbędne opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w zadania inwestycyjnego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 18.12.2007 roku znak : ZNS 61 – 20 – 2 / WR / 07 ( wpłynęło do Urzędu Gminy Zagrodno 21 grudnia 2007 r.), który biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów oraz to, że w/w przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) znajduje się w kategorii przedsięwzięć na które może być wymagane sporządzenie raportu oraz charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia Wójt Gminy Zagrodno odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pouczenie Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Zagrodno w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Otrzymują : 1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy ul. Macieja Rataja 32 59-220 Legnica 2. Starostwo Powiatowe w Złotoryi Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 59-500 Złotoryja 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi. 4. a/a.

powrót..