Postanowienia

DECYZJA Nr 1/2007

2007.11.23 15:41,autor: administrator portalu

DECYZJA Nr 1/2007 Zagrodno dnia 05.09.2007r. OR 7624-2/2007 DECYZJA Nr 1/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w km 23+349 drogi wojewódzkiej nr 363 w m. Zagrodno Na podstawie art. 46 ust. l, art. 46a ust. 1, 7 pkt 4, art. 48, ust. 2, art. 56, ust. 1, 2, 3, 7 i 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, póz. 902 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), – art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku: który złożyła w dniu 21.06.2007 r. firma TARCOPOL Sp. z o.o Oddział Wrocław TPM Consulting , ul Stanisławowska 27, 50-425 Wrocław, w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa mostu w km 23+349 drogi wojewódzkiej nr 363 w m. Zagrodno” . wydaję decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu w km 23+349 drogi Wojewódzkiej nr 363 w m. Zagrodno”. 1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Na terenie, na którym zaplanowana realizację przedsięwzięcia brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięciem jest przebudowa mostu nad rzeką „Skora” w miejscowości Zagrodno, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363, km 23+349. Przebudowa mostu będzie polegała na: • rozbiórce istniejącego mostu łącznie z podporami, • rozbiórka wyposażenia mostu, • rozbiórka warstw nawierzchni na moście i na dojazdach. • wykonanie nowej konstrukcji • wykonanie podpór, • wykonanie nawierzchni na dojazdach, • montaż wyposażenia nowego mostu, • wykonanie odwodnienia mostu przy użyciu wpustów odprowadzających wodę z nawierzchni oraz sączków odprowadzających wodę z powierzchni izolacji kolektorem do separatora osadnika. Celem przedsięwzięcia jest: podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie sprawnego przejazdu pojazdów przejeżdżających przez Zagrodno, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych, rozwiązanie odwodnienia odcinka drogi w rejonie skrzyżowania z drogą Powiatową. Przedsięwzięcie obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w tym samym miejscu nowego mostu stałego, o szerokości i nośności dostosowanej do wymaganej przepisami dla dróg krajowych. Na obiekcie prowadzony jest kabel w rurze ochronnej (prawdopodobnie teletechniczny), mocowany częściowo do słupków balustrady od strony WG.

1 2 3 4 5
powrót..