Postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2013r.

data publikacji 2013.07.23 07:32, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 22 lipca 2013 r.

OR. 6220.11.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.11.2013 z dnia 18 lipca 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiację przedsięwzięcia polegającego na „Bidowie przyłącza wodociągowego od SUW ( stacji uzdatniania wody w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu” w obrębie działek Nr 32/3, 235, 234, 209, 211, 210, 57, 768/2, 769, 772, 775, 776, 1123, 1132, 1122, 1121, 1116, 1135, 1110/2, 160, 32/4 obręb Olszanica oraz 145, 144, 139/395, 143, 142, 141, 140, 138, 136, 135, 122, 33/16, 129, 130, 31, 36, 34, 37, 38/2, 38/1 Obręb Grodziec , gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

obwieszczenie z dnia 15 lipca 2013 roku

data publikacji 2013.07.15 14:34, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 15.07.2013 r.

OR. 6220.12.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm. ), Wójt Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR.6220.12.2013 z dnia 10.07.2013 roku umarzająca postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w Grodźcu wraz z przyłączami”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl ,wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i sołectwie Grodziec

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie BUDOWIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO OD SUW (STACJI UZDATNIANIA WODY) W OLSZANICY DO ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W GRODŹCU

data publikacji 2013.05.17 11:54, autor: Wiesłąw Łysak

Zagrodno, dnia 13.05.2013 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek ”WÓJTA GMINY” działającego w imieniu Gminy Zagrodno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:

BUDOWIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO OD SUW (STACJI UZDATNIANIA WODY) W OLSZANICY DO ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W GRODŹCU

więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrono z dnia 7 marca 2013

data publikacji 2013.03.14 11:17, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 7 marca 2013 r.

OR. 6220.4.2013

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zagrodnie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.4.2013
z dnia 28 lutego 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Radziechów I” w miejscowości Radziechów Gmina Zagrodno, zlokalizowanego na działkach – Pole A nr 196, 197, 198,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206,207, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 230/1, 232, 233,234; pole B nr 151, 152, 153, 154; pole C nr 159, 160 obręb Radziechów, Gm. Zagrodno.
1. Decyzja Nr OR. 6220.9.3.2012 wydana została w dniu 28 lutego 2013 r. dla „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna, ul. Kobylińska 35,
63-910 Miejska Górka. .
2. Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23.
3. Informację o podjętej decyzji umieszczono na tablicach informacyjnych sołectwa Radziechów, Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2013

data publikacji 2013.02.18 07:57, autor: Wiesłąw Łysak

Zagrodno, dnia 14 lutego 2013 r.
OR. 6220.8.2012.3.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.8.2012.3.2013 z dnia 14 lutego 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie połączonym z modernizacją dojazdu pożarowego 49 w Nadleśnictwie Złotoryja, leśnictwo Olszanica Oddz. 355, 356 357 " w obrębie działek Nr 561/355, 562/356, 563/357 obręb Uniejowice , gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2013

data publikacji 2013.02.18 07:55, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 14 lutego 2013 r.
OR. 6220.6.2012.1.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.6.2012.1.2013 z dnia 14 lutego 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie połączonym z modernizacją dojazdu pożarowego 47 w Nadleśnictwie Złotoryja, leśnictwo Olszanica Oddz. 355" w obrębie działki Nr 561/355, obręb Uniejowice , gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa

data publikacji 2013.01.10 09:04, autor: Wiesłąw Łysak

WÓJT GMINY ZAGRODNO

Zagrodno, dnia 07 stycznia 2013 r.
OR. 6220.4.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
JTA GMINY ZAGRODNO

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowaniu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.
Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Radziechów I" w granicach pola A obejmującego działki lub części działek o nr : 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206, 207, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 230/1. 232, 233, 234, w granicach pola B znajdują się działki o nr: 151, 152, 153, 154, w granicach pola C znajdują się działki o nr: 159, 160, w obrębie miejscowości Radziechów

więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 listopada 2012

data publikacji 2012.11.22 08:20, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 19 listopada 2012 r

.
OR. 6220.6.2010.4.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zagrodnie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.6.2010.4.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną realizowanej na działkach nr 24, 235, i 86” w rejonie miejscowości Jadwisin w gminie Zagrodno. .

1. Decyzja Nr OR. 6220.6.2010.4.2012 wydana została w dniu 15 listopada 2012 r. dla „ „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka. .

2. Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23.

3. Informację o podjętej decyzji umieszczono na tablicach informacyjnych sołectwa Jadwisin, Modlikowice, Radziechów, Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 listopada 2012

data publikacji 2012.11.02 12:35, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 02 listopada 2012 r.

OR 6220.6.2010.4.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )
zawiadamia się,
że w związku z podjętym
postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0MW każda wraz z
infrastrukturą elektroenergetyczną” obręb Jadwisin w gminie
Zagrodno.
Został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, w tym
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu znak WOOŚ.4242.112.2012.PO z dnia 17 września 2012 r. (data
wpływu 20.09.2012 r.)
w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji w/w
przedsięwzięcia.

więcej...

OBWIESZCENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

data publikacji 2012.10.11 09:17, autor: Wiesław Łysak

OBWIESZCENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Zagrodno, 08.10.2012 r.
OR.6220.6.2010.4.2012
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
i n f o r m u j e

więcej...