Postanowienia

Postanowienie

2008.02.20 18:50,autor: Wiesław Łysak

                                                                             Zagrodno   dnia  15.02.2008  r.

 

OR 7624-2/2008

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na  podstawie  art.  51 ust.1  pkt  2  i ust. 2  oraz  art. 52  ust.  1a  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz. U.  Nr  129,  poz.  902  z  późniejszymi  zmianami  )  oraz  z  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U z  2000 r.  Nr  98,  poz.  1071 z  późn. zm.) w  związku  z  §   3  ust. 1 pkt  6  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004   r.  w  sprawie  określenia  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem   przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573  z  późn. zm.), po  rozpatrzeniu  wniosku  Inwestora  AMON  spółka z o. o.  Al. Wojska  Polskiego  156,   z  dnia  24  stycznia  2008 r.  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia    pn. „ Farma  Wiatrowa  Łukaszów”  usytuowanego  pomiędzy  miejscowościami  Łukaszów, Brochocin, Zagrodno, Uniejowice 

 

postanawiam

 

nałożyć  obowiązek  sporządzenia  raportu  o oddziaływaniu  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Farma  Wiatrowa Łukaszów”  usytuowanego  pomiędzy  miejscowościami   Łukaszów, Brochocin, Zagrodno, Uniejowice w  gminie   Zagrodno w pełnym  zakresie  ze  szczególnym  uwzględnieniem   przewidzianym  w  art.  52  ust. 1  pkt  1, pkt  3,  pkt 5 lit a), pkt 6, pkt 7, ustawy  Prawo  ochrony  środowiska. ( D. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902  z  późn. zm.)   oraz  uwzględniając :

• aspekty  przyrodnicze  ze  szczególnym  uwzględnieniem  występujących  na  tych  terenach 

  korytarzy  ekologicznych ptaków  i  nietoperzy,

• uwzględnienie  zasad  odległości  wznoszenia  elektrowni  wiatrowych  od  najbliższych 

  zabudowań.

 

U z a s a d n i e n i e

 

               Organ  wydający  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  przedsięwzięcia  zgodnie  z  §   3  ust.  1  pkt  6   rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9 listopada  2004 r. w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz. U. nr  257,  poz. 2573  z  późn. zm.)  dla  którego  może być  wymagane  sporządzenie  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko,  zobowiązany  jest  do  zasięgnięcia  opinii   właściwych  organów.

             Wobec  powyższego  Wójt  Gminy  Zagrodno  w  oparciu  o  art.  48  ust.  2  pkt  1, 1a  i 57 ust. 1, cytowanej  ustawy  w  dniu  01.02.2008 r.  pismem  nr  OR  7624-2/2008  wystąpił  do  Starosty  Powiatu  Złotoryjskiego  i  w  dniu  01.02.2008 r.  nr OR. 7624-2/2008 do  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Złotoryi  w celu  uzyskania  opinii  co  do  konieczności  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  przedmiotowej  inwestycji  oraz  jego  zakresu.  W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  uzyskano  następujące  opinie:

Starosty   Powiatu  Złotoryjskiego  z  dnia  07.02.2008 roku  znak  RS.7331/2/2008 (wpłynęło  do  Urzędu  Gminy  w  Zagrodnie  14 .02. 2008 r.) który  biorąc  pod  uwagę  rodzaj, oraz charakterystykę  planowanego   przedsięwzięcia  postanowił  uznać  konieczne   opracowanie  raportu  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko w/w  przedsięwzięcia z  ukierunkowaniem  go  na:

  aspekty  przyrodnicze ze  szczególnym  uwzględnieniem  występujących  na  tych  terenach

   korytarzy  ekologicznych  ptaków i nietoperzy,

  uwzględnienie  zasad  odległości  wznoszenia  elektrowni  wiatrowych od  najbliższych 

   zabudowań.  

- Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Złotoryi  z  dnia  11 lutego  2008 roku  znak  : ZNS- 61 – r – 3 – 2 / WR / 08 ( wpłynęło  do  Urzędu  Gminy  Zagrodno  13.02.2008 r.),  który  biorąc  pod  uwagę  zakres  i  charakter  inwestycji,  po  przeanalizowaniu  informacji  dołączonych  do  wniosku  stwierdził  obowiązek  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  w/w  przedsięwzięcia  o  następującym  zakresie)

1.  Raport o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na środowisko  winien  szczególności  uwzględniać  zakres  wymieniony   w  art.  52  ust. 1 pkt  1, pkt  3,  pkt  5  lit a),  pkt  6,  pkt 7, ustawy   -  Prawo  ochrony  środowiska. (Dz. U. z  2006  r. Nr  129,  poz. 902 z późn. zm.).

                   Biorąc  pod  uwagę  rodzaj,  charakterystykę  i  skalę  przedsięwzięcia  oraz  opinie:  Starosty  Złotoryjskiego  i  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Złotoryi  postanowiono  jak  na  wstępie.

 

Pouczenie

 

Na  niniejsze  postanowienie  służy  stronie  prawo  wniesienia  zażalenia  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Legnicy  za pośrednictwem  Wójta  Gminy  Zagrodno  w  terminie  7  dni  od  daty  jego  doręczenia.

 

 

Otrzymują  :                                                                                     Wójt    Gminy

1. „AMON Sp. z o. o.

    Al. Wojska  Polskiego 156                                                    Mieczysław     Słonina

    71-324  Szczecin

2.  Starostwo  Powiatowe  w  Złotoryi

     Wydział  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska

     59-500  Złotoryja

3.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny 

     w  Złotoryi.

4.  a/a.     

 

powrót..