Postanowienia

Decyzja Nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2008.11.06 09:26,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno , dnia 03 listopada 2008 roku

OR.7624-3/2008

D E C Y Z J A Nr 3/2008

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie:

 
art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48, art. 53, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr. 25, poz. 150), 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 , poz. 2573 z późn. zm.),

art. 104, ustawy z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 17.11.2000 r. z późn. zm./,

po rozpatrzeniu wniosku:

WALBET” A.D.K. WALKOWIAK Spółka Jawna – ul. Kobylińska 35,
63-910 Miejska Górka

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Radziechów I”, na działkach oznaczonych nr: 200,206,207,204,211,212,213,214,215,216,217,218,231,232,233,234 oraz części działek 230,205,210 obręb geodezyjny Radziechów, gmina Zagrodno.

ustalam
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
pn: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów I” gm. Zagrodno
1.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Radziechów I ”, zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych nr 200, 206, 207, 204, 211, 212, 213, 214, 215,216,217,218,231,232,233,234 oraz części działek 230,205,210 położonych
w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno. Planowana kopalnia piasku i żwiru będzie zajmowała teren o pow. 35,6 ha. Planowane wydobycie wynosić będzie od około 100 000 do około-1 000 000 Mg (ton) rocznie. Eksploatacja prowadzona będzie odkrywkowo, dwoma piętrami wydobywczymi(piętro suche i częściowo zawodnione).
Przewidywany okres eksploatacji złoża 5 do 40 lat.
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) Ze względu na rodzaj oraz charakter inwestycji wymagana jest jak najmniejsza ingerencja w środowisko. Planowana inwestycja winna być prowadzona zgodnie z dokumentami geologicznymi opracowanymi dla przedmiotowego złoża, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.)

b) Eksploatacja złoża może odbywać się wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „RADZIECHÓW I” i projektowanego obszaru górniczego z wyłączeniem pasów ochronnych wyznaczonych zgodnie z wymogami normy górniczej PN-G-02100 „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”, według której granice eksploatacji należy poprowadzić w odległości minimum 10 m. od dróg publicznych oraz 6 m od granic sąsiednich działek rolnych.

c) Usuwany, przed przystąpieniem do eksploatacji złoża nadkład będzie tymczasowo składowany na miejscu i docelowo wykorzystywany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych , przy czym szczegółowy sposób postępowania z nadkładem należy ustalić na etapie opracowania dokumentacji koncesyjnej , zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

d) W celu ochrony gruntów rolnych przed niepotrzebną degradacją należy obszar pozbawiony roślinności ograniczyć do niezbędnego minimum, utrzymywać porządek
w obrębie zwałowisk i na terenie kopalni, a rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych powinna być prowadzona sukcesywnie po wyeksploatowaniu pewnych partii złoża do spągu.

e) Należy racjonalnie wykorzystywać zasoby złóż oraz ograniczyć skutki działalności górniczej do granic wyznaczonych w dokumentacji geologicznej i koncesyjnej.

f) Trasa wywozu kopaliny została ustalona w podjętej Uchwale Rady Gminy Nr XI/56/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację kruszywa naturalnego „RADZIECHÓW I”.

g) Uzyskać określenie warunków i sposobów zagospodarowania mas ziemnych i skalnych przemieszczalnych w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża RADZIECHÓW I w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

h) Zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia środowiska przed emisją niezorganizowaną do powietrza powstającą w wyniku eksploatacji złoża kruszywa, np. poprzez zraszanie dróg transportowych.

i) Utrzymanie sprzętu technicznego wykorzystywanego do eksploatacji złoża w dobrym stanie technicznym, co pozwoli na zmniejszenie niebezpieczeństwa wystąpienia awarii podczas pracy w obrębie wyrobiska , a tym samym zanieczyszczenia wód gruntowych i ziemi. Wykorzystywany sprzęt techniczny winien być dostosowany do warunków geologiczno – górniczych w kopalni.

 j) W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia terenu kopalni substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi ze sprzętu wydobywczego i transportowego oraz gromadzonych materiałów związanych z ich bieżącą eksploatacją, bazę sprzętową należy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

k) Materiały eksploatacyjne, takie jak oleje i smary, należy przechowywać w szczelnych pojemnikach.

l) Natężenie i ilość używanego sprzętu mechanicznego dostosować do pory dnia, tak aby zminimalizować uciążliwość hałasową.

ł) Odpady powstające w czasie eksploatacji złoża , a w szczególności podczas naprawy
i konserwacji sprzętu technicznego , w tym również odpady niebezpieczne należy
zagospodarować zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Należy sporządzić
rzeczywisty bilans odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i na jego
podstawie uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki odpadami.

m) Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren do którego inwestor ma tytuł prawny.

n) Przeprowadzić pomiary kontrolne dźwięku na najbliższych terenach chronionych przed hałasem w terminie 30 dni od dnia oddania inwestycji do normalnej eksploatacji, a wyniki pomiarów należy przedstawić organowi ochrony środowiska w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

W przypadku uzyskania wyników pomiarów hałasu wykazujących występowanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych przed hałasem należy wykonać ekran akustyczny, w formie wału ziemnego, o gabarytach zapewniających utrzymanie standardów akustycznych w środowisku.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a) Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić zalecenia zawarte w Raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonanym na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

b) Eksploatacja ze złoża kruszywa naturalnego „RADZIECHÓW I” wina być prowadzona
przy zachowaniu zaleceń zawartych w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko..” oraz
prowadzeniu prac zgodnie z dokumentami geologicznymi opracowanymi dla
przedmiotowego złoża jak również obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających szczególne zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie przyczyną wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko,
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których nie było konieczności przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Granice terenu inwestycji przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e n i e

Na wniosek, firmy „WALBET” A.D.K. WALKOWIAK Spółka Jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka – zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Radziechów I” w miejscowości Radziechów kopalnia złoża kruszywa na działkach oznaczonych nr: 200,206,207,204,211,212,213,214,215,216,217,218,231,232,233,234 oraz części działek 230,205,210, gmina Zagrodno. Do wniosku firma załączyła Raport oddziaływania na środowisko naturalne eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Radziechów”, informację o planowanym przedsięwzięciu uzupełniony Aneksem do Raportu oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy złożony wniosek. W wyniku prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie w/w decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków przez okres 21 dni. Informację umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz sołectwa Radziechów.
Występując z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji firma „WALBET A.D.K. WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, złożyła Raport Oddziaływania Na Środowisko Naturalne Projektowanej Eksploatacji Złoża kruszywa Naturalnego „RADZIECHOW I”, sporządzony przez inż. Biuro Usług Geodezyjno – Geologicznych inż. Jerzego Piecha, pomijając etap postępowania administracyjnego związanego z zapytaniem o jego zakres.
Obowiązek sporządzenia raportu wynika z § 2 ust. 1, pkt 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 uzgodniono z : – Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu w drodze postanowienia z dnia 14 sierpnia 2008 roku, znak. ZNS-621-813/JW/08 z zastrzeżeniami określonymi w sentencji decyzji.
- Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w drodze postanowienia z dnia 17 października 2008 r. znak DM-Ś/GI/7625-181/274-III/08 z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.
Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie jest poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi (w tym Natura 2000).
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień , można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym wpływem, ze strony planowanego przedsięwzięcia.
W toku postępowania strony miały możliwość wypowiedzenia się, co do zgromadzonych
w sprawie materiałów i zapewniono udział społeczeństwa. W ustawowym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

P o u c z e n i e
1. Decyzja jest ważna cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczną.
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Niniejszą decyzję należy dołączyć do zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać nie później
niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – charakterystyka przedsięwzięcia (1 egz. – otrzymuje wnioskodawca 1 egz. – pozostaje w aktach organu wydającego niniejszą decyzję).
2. Załącznik nr 2-mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – załącznik nr 1 (1 egz. – otrzymuje wnioskodawca, 1 egz. – pozostaje w aktach organu wydającego niniejszą decyzję).
Otrzymują:
Strony w / g rozdzielnika.

ZAŁĄCZNIK NR 1-charakterystyka przedsięwzięcia
Do decyzji Nr 7624-3/2008 z dnia 3 Listopada 2008 r. ,

zgodnie z wymogiem art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
pn: Eksploatacja Kruszywa Naturalnego „RADZIECHÓW I”, na działkach oznaczonych nr: 200, 206, 207, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 232, 233, 234, oraz części działek 230, 205, 210 obręb geodezyjny Radziechów gmina Zagrodno”.
Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „RAZIECHOW I” mieszczącego się w miejscowości Radziechów gmina Zagrodno, powiat Złotoryja, województwo dolnośląskie.
Złoże „RADZIECHOW I” położone jest w odległości około 0,2 km w kierunku południowo – wschodnim od najbliższych zabudowań Kolonia Radziechów .
Eksploatacją będzie objęty teren złoża o powierzchni około 35,6 ha. Złoże będzie eksploatowane metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych.
Docelowa wielkość wydobycia uzależniona będzie od zbytu. Przewiduje się wydobycie w ilości od około 100 000 do około 1 000 000 Mg (ton) w skali roku. Przy takim poziomie wydobycia zasoby złoża, przy uwzględnieniu strat eksploatacyjnych i pozaeksploatacyjnych wystarczą na około 5 – 40 lat.
Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, dwoma piętrami wydobywczymi (pierwsze piętro suche i częściowo zawodnione).
Pod względem morfologii obszar złoża jest mało urozmaicony. Obejmuje on stosunkowo płaski teren o wysokości bezwzględnej wahającej się od 193,1 m n.p.m. w części północnej do 200,5 m n.p.m. w części zachodniej. Deniwelacja terenu złoża wynosi 7,4 m. Teren złoża obejmuje północno wschodnie partie wzgórza o wysokości 201.6 m .n.p.m.
W granicach złoża brak jest zabudowy mieszkalno – gospodarczej. W obrębie granic złoża udokumentowanego w 2006 r. znajduje się czynne wyrobisko górnicze.
Na obszarze częściowo wyeksploatowanym zainstalowany jest zakład przeróbczy wraz z placami składowymi kruszywa oraz zapleczem administracyjno socjalnym.
Obszar złoża zlokalizowany jest na terenach rolnych nie zabudowanych o powierzchni 29,11 ha (w przewadze IV i V klasy bonitacyjnej) oraz wyrobisku górniczym o powierzchni 6.32 ha. Na terenie złoża i w jego najbliższym sąsiedztwie brak jest pomników przyrody żywej i nieożywionej. Nie występują rośliny chronione i siedliska zwierząt chronionych.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie ma budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary chronione wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony „ NATURA 2000”.
Inwestor nie przewiduje robót strzałowych na terenie złoża „RADZIECHÓW I” a więc nie zaistnieje niekorzystne zjawisko drgań sejsmicznych i innych niekorzystnych zjawisk z tym związanych.
Nie przewiduje się w wyniku wydobycia kopaliny powstawania odpadów mineralnych w rozumieniu ustawy o odpadach.

powrót..