Postanowienia

Postanowienie

2008.02.20 19:01,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia 15.02.2008 r.

OR 7624-1/2008

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ) oraz z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora TALIA spółka z o. o. Al. Wojska Polskiego 156, z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Farma Wiatrowa Modlikowice” usytuowanego pomiędzy miejscowościami Wojciechów, Brochocin, Zagrodno, Modlikowice,

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Modlikowice” usytuowanego pomiędzy miejscowościami Wojciechów, Brochocin, Zagrodno, Modlikowice w gminie Zagrodno w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem przewidzianym w art. 52 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 lit a), pkt 6, pkt 7, ustawy Prawo ochrony środowiska. ( D. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz uwzględniając :

• aspekty przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem występujących na tych terenach

korytarzy ekologicznych ptaków i nietoperzy,

• uwzględnienie zasad odległości wznoszenia elektrowni wiatrowych od najbliższych

zabudowań.

U z a s a d n i e n i e

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii właściwych organów.

Wobec powyższego Wójt Gminy Zagrodno w oparciu o art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a i 57 ust. 1, cytowanej ustawy w dniu 01.02.2008 r. pismem nr OR 7624-1/2008 wystąpił do Starosty Powiatu Złotoryjskiego i w dniu 01.02.2008 r. nr OR. 7624-1/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz jego zakresu. W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie:

Starosty Powiatu Złotoryjskiego z dnia 07.02.2008 roku znak RS.7331/2/2008 (wpłynęło do Urzędu Gminy w Zagrodnie 14 .02. 2008 r.) który biorąc pod uwagę rodzaj, oraz charakterystykę planowanego przedsięwzięcia postanowił uznać konieczne opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia z ukierunkowaniem go na:

aspekty przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem występujących na tych terenach

korytarzy ekologicznych ptaków i nietoperzy,

uwzględnienie zasad odległości wznoszenia elektrowni wiatrowych od najbliższych

zabudowań.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 11 lutego 2008 roku znak : ZNS- 61 – r – 2 – 2 / WR / 08 ( wpłynęło do Urzędu Gminy Zagrodno 13.02.2008 r.), który biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia o następującym zakresie)

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien szczególności uwzględniać zakres wymieniony w art. 52 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 lit a), pkt 6, pkt 7, ustawy - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i skalę przedsięwzięcia oraz opinie: Starosty Złotoryjskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Zagrodno w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują :

1. „TALIA Sp. z o. o. Wójt Gminy

Al. Wojska Polskiego 156 Mieczysław Słonina

71-324 Szczecin

2. Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

59-500 Złotoryja

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Złotoryi.

4. a/a.

powrót..