Postanowienia

obwieszczenie z dnia 26.04.2012

data publikacji 2012.04.28 14:17, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 26.04.2012

OR. 6220.6.2010.4.2012

OBWIESZCZENIE
O odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną realizowanej na działkach nr 240, 235 i 86 obręb geodezyjny Jadwisin, gmina Zagrodno, wszczęte na wniosek „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna, 63-910 Miejska Górka.
Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyżęj wymienionego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Zagrodnie (II piętro, pok. Nr 23).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.zagrodno.i-gmina.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie i sołectwach : Radziechów, Modlikowice i Jadwisin.

Pełna treść postanowienia w pliku do pobrania

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2012

data publikacji 2012.02.09 14:30, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 09 lutego 2012 r.
OR. 6220.9.3.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Z

godnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zagrodnie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.9.3.2012
z dnia 07 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Radziechów I” w miejscowości Radziechów Gmina Zagrodno, zlokalizowanego na działkach – Pole A nr 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206, 209, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 230/1, 232, 233,234; pole B nr 151, 152, 153, 154; pole C nr 159, 160 obręb Radziechów, Gm. Zagrodno.
1. Decyzja Nr OR. 6220.9.3.2012 wydana została w dniu 7 lutego 2012 r. dla „ „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna, ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka. .
2. Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23.
3.

Informację o podjętej decyzji umieszczono na tablicach informacyjnych sołectwa Radziechów, Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

Decyzja Wójta Gminy Zagrodno nr 5/08 z dnia 28.08.2008

data publikacji 2011.08.31 10:12, autor: Wiesław Łysak

Decyzja Wójta Gminy Zagrodno nr 5/08 z dnia 28.08.2008

Decyzja Wójta Gminy Zagrodno nr 4/08 z dnia 28.08.2008

data publikacji 2011.08.31 10:01, autor: Wiesław Łysak

Decyzja Wójta Gminy Zagrodno nr 4/08 z dnia 28.08.2008

Raport oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia „Farmy Wiatrowej Modlikowice”

data publikacji 2011.08.31 08:15, autor: Wiesław Łysak

Raport oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia
„Farmy Wiatrowej Modlikowice”

Raport oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia „Farmy Wiatrowej Łukaszów”

data publikacji 2011.08.31 07:55, autor: Wiesław Łysak

Raport oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia
„Farmy Wiatrowej Łukaszów”

obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2011

data publikacji 2011.06.17 07:58, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 15.06.2011 r.

OR. 6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR.6220.2.2011
z dnia 9 czerwca 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „PRZEBUDOWIE STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNOPOMIAROWEJ GAZU IIº Q = 300m³/h z naziemnej na naziemną, zlokalizowanej na działce nr 777/18 AM5 obręb Zagrodno, gmina Zagrodno.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

obwieszczenie z dnia 17 maja 2011

data publikacji 2011.05.24 14:30, autor: Wiesław Łysak

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zagrodno
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. –
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy w Zagrodnie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.3.2011
z dnia 17 maja 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „BUDOWIE ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH NA GAZ PŁYNNY 6×6700 LITRÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO SUSZARNI ZBÓŻ” w miejscowości Brochocin Gmina Zagrodno, położonego na działce nr 62/17 obręb Brochocin, Gm. Zagrodno.
1. Decyzja Nr OR. 6220.3.2011 wydana została w dniu 17 maja 2011 r. dla „ Agro-TaK Zagrodno Bronisław Tabisz Leszek Kachniarz Spółka Jawna z siedzibą Modlikowice 58, 59-516 Zagrodno.
2. Z treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. Nr 23.
3. Informację o podjętej decyzji umieszczono na tablicach informacyjnych sołectwa Brochocin, Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Gminy Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina

obwieszczenie z dnia 21.04.2011

data publikacji 2011.04.27 13:58, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 21.04.2011 r.

OR. 6220.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

wydaniu postanowienia o nie stwierdzaniu potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Zagrodno postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH NA GAZ PŁYNNY 6×6700 LITRÓW WRAZ Z PRZYLĄCZEM DO SUSZARNI ZBÓŻ”
Wójt Gminy Zagrodno postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr OR. 7424-3-2011
Odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przez firmę „Agro-TaK” Bronisław Tabisz, Leszek Kachniarz Sp. j. Modlikowice.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie w powyższej sprawie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.
Z

treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godzinach od 7³° do 15³° w terminie 14 dni od podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie ogłoszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie

2. Na tablicy informacyjnej w sołectwie Brochocin.

3. stronie internetowej www.zagrodno.pl

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 5 kwietnia 2011 r.

data publikacji 2011.04.08 11:55, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 2011-04-05

OR. 7624-3/2011

O B W I E S Z C Z E N I E

JTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamia się wszystkie strony
że w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH NA GAZ PŁYNNY 6×6700 LITRÓW WRAZ Z PRZYLĄCZEM DO SUSZARNI ZBÓŻ, w dniu 05.04.2011 r. Wójt Gminy Zagrodno wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. pisma w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52 , pokój nr 23 w godzinach od 730 do 1530 (po telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 76 8773396 wew.109).
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Wójt Gminy
Zagrodno

Obwieszczenie ogłoszono:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zagrodnie

2. na tablicach informacyjnych w sołectwie: Brochocin.

3. stronie internetowej www.zagrodno.pl