Postanowienia

raport

data publikacji 2016.08.17 12:23, autor: Wiesław Łysak

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KOPALINY ZE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGORADZIECHÓW I”

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2016 roku

data publikacji 2016.08.16 10:34, autor: Wiesław Łysak

                                                                       Zagrodno,  dnia  11  sierpnia  2016 r.

OR. 6220.1.2016


 
                                                      OBWIESZCZENIE
                                                  Wójta  Gminy  Zagrodno

                          o  wydaniu  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach
                                         zgody  na  realizację  przedsięwzięcia                        Zgodnie  art. 85  ust. 3  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. –
o  udostępnieniu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. z  2016 r., poz.  353)  Wójt  Gminy  w  Zagrodnie  podaje  do  publicznej  wiadomości, że  została  wydana  decyzja  Wójta  Gminy  Zagrodno  Nr  OR. 6220.1.2016  z  dnia  09 sierpnia  2016 r.   
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  :  „Eksploatacja i  przeróbka  kruszywa naturalnego  ze  złoża Radziechów I”  w  miejscowości  Radziechów  Gmina  Zagrodno,  zlokalizowanego  na  działkach – Pole A nr  197, 198, 202, 203, 204, pole BC Radziechów I-2 na  działkach  nr 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161;  obręb  Radziechów, Gm. Zagrodno.
               1.  Decyzja  Nr  OR. 6220.1.2016  wydana  została  w  dniu  09 sierpnia 2016 r. dla  „WALBET” A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna, ul. Kobylińska 35,
63-910 Miejska  Górka.  .
                2.  Z  treścią  decyzji  oraz  z  dokumentami  sprawy, w  tym  z  uzgodnieniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  we  Wrocławiu  i  Państwowego Powiatowego  inspektora  Sanitarnego  w  Złotoryi   można  zapoznać  się  w Urzędzie  Gminy  Zagrodno  pok. Nr 23.
                 3.   Informację  o  podjętej  decyzji  umieszczono  na  tablicach  informacyjnych  sołectwa  Radziechów, Urzędu  Gminy  Zagrodno  oraz  na  stronie  internetowej Gminy  Zagrodno.                                                                               WÓJT  GMINY  ZAGRODNO
                                                                                     TADEUSZ   SZKLARZ

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 czerwca 2016r

data publikacji 2016.06.02 15:17, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 02 czerwca  2016 r.
OR.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE
JTA GMINY ZAGRODNO
Na podstawie art. 61 § 1  i  art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego  ( Dz. U. z  2016 r. poz. 23 )  w  związku  z  art. 73  ust. 1 ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. – o udostępnieniu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  ( Dz. U. 2016 r. poz. 353 )  

Wójt Gminy Zagrodno
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na  wniosek :
Gminy  Zagrodno
59-516 Zagrodno 52

z dnia 30.05.2016 r. (z  datą wpływu: 30.05.2016 r.,)
           
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa   drogi  gminnej  nr 104283D w miejscowości Wojciechów nr ewidencyjny  gruntu  531, 264/2, 264/1, 229/1, 229/2 ,

więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5.05.2016

data publikacji 2016.05.10 08:25, autor: Wiesłąw Łysak

Zagrodno dnia, 05.05.2016 r. OR. 6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), Wójt Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Nr OR.6220.2.2016 z dnia 05.05.2016 roku umarzająca postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA STAWU HODOWLANEGO na działce nr 24/2 obręb Uniejowice, gm Zagrodno”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl ,wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i sołectwie Uniejowice.

Wójt Gminy Zagrodno

z up. Wójta Urszula Kindler

Sekretarz Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16.03.2016 r.

data publikacji 2016.03.17 11:00, autor: Wiesław Łysak

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

RAPORT o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda w gminie Zagrodno, obręb Jadwisin

data publikacji 2014.12.10 08:28, autor: Wiesław Łysak

RAPORT o ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda w gminie Zagrodno, obręb Jadwisin

Obwieszczenie z dnia 3 lipca 2014

data publikacji 2014.07.07 09:23, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 3 lipca 2014 r.
OR.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE
JTA GMINY ZAGRODNO

Wójt Gminy Zagrodno, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Zawiadamia, że dokumentacja w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Radziechów III , zlokalizowanych w granicach pola A, które obejmuje działki nr : 733/1(część), 734, 735, 736, 738/2, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2 i 744: w granicach pola B, które obejmuje działkę o nr 754/2; w granicach pola C znajdują się działki o nr 776, 777, 780 i 779. Gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie została przesłana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia w tym możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym przedłożonym w dniu 23 października 2013 roku
Raportem o oddziaływaniu na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno pok. nr 23) w godz. pracy Urzędu od 7³° – 15ºº .
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 07.07.2014 r. do dnia 28.07.2014 r. na adres Urzędu Gminy w Zagrodnie. Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta przed wydaniem wymienionej na wstępie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Zagrodno
/-/ Mieczysław Słonina

Obwieszczenie o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnoścląskiego

data publikacji 2014.03.20 20:29, autor: Wiesław Łysak

Obwieszczenie o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

Obwieszczenie z dnia 21.02.2014

data publikacji 2014.02.24 10:21, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia, 21.02.2014 r.
OR. 6220.14.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm. ), Wójt Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Zagrodno Nr OR.6220.14.2013 z dnia 17.02.2014 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie studni rezerwowej 7A na stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszanica”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno www.zagrodno.i-gmina.pl ,wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy sołectwie Olszanica.

 

Wójt Gminy Zagrodno
Mieczysław Słonina

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 lipca 2013r.

data publikacji 2013.07.24 11:43, autor: Wiesław Łysak

Zagrodno, dnia 24 lipca 2013 r.
OR. 6220.10.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno Nr OR. 6220.10.2013 z dnia 22 lipca 2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 638/10 obręb Zagrodno” , gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

WÓJT GMINY ZAGRODNO
Mieczysław Słonina