Uchwały 2011

Uchwała Nr X.68.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 10:26, autor: Urszula Kindler

w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr X.67.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 10:23, autor: Anna Kubuś

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Zagrodno.

Uchwała Nr X.66.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 10:15, autor: Piotr Orłowski

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X.65.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 10:12, autor: Piotr Orłowski

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X.64.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 09:57, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2011 – 2015.

Uchwała Nr X.63.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 09:56, autor: Violetta Piętoń

w sprawieustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego

Uchwała Nr X.62.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 09:53, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 – 2016

Uchwała Nr X.61.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 09:51, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Uchwała Nr X.60.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2011r

data publikacji 2011.11.17 09:50, autor: Teresa Lech

w sprawiezmiany budżetu gminy na 2011r

Uchwała Nr IX.59.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011r

data publikacji 2011.10.10 12:31, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste