Uchwały 2011

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:48, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r

data publikacji 2011.03.01 13:43, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r

data publikacji 2011.02.15 13:38, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r

data publikacji 2011.02.15 13:33, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r

data publikacji 2011.02.15 13:32, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r

data publikacji 2011.02.15 13:24, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011r

data publikacji 2011.02.15 13:21, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020