Nabór na nowe stanowisko

ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Predszkolnego

data publikacji 2011.06.09 11:07, autor: Izabela Kosiorowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno

więcej...

nabór na stanowisko podinspektora ds .gospodarowania nieruchomościami gminy (1/2 etatu)

data publikacji 2011.03.08 09:06, autor: Izabela Kosiorowska

URZĄD GMINY W ZAGRODNIE

59-516 ZAGRODNO 52

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO

podinspektora ds .gospodarowania nieruchomościami gminy (1/2 etatu)


więcej...

Ogłoszenie o konkursie

data publikacji 2010.06.18 18:08, autor: Teresa Lech

WÓJT GMINY ZAGRODNO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Olszanicy, 59-516 Zagrodno

Ogłoszenie o konkursie

data publikacji 2010.06.01 08:00, autor: Teresa Lech

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-202/10
JTA GMINY ZAGRODNO z dnia 31.05. 2010 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY ZAGRODNO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Radziechowie, 59-516 Zagrodno

więcej...

nabór na zastępstwo pracownika na stanowisko podinspektora ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych

data publikacji 2010.05.06 09:23, autor: Izabela Kosiorowska

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Zagrodno ogłasza nabór na zastępstwo pracownika na stanowisko

podinspektora ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe budowlane,

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy unijnych i krajowych,

b) przygotowywanie sprawozdań z wykorzystanych środków,

c)współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz rozwoju sportu i obsługa techniczno-
organizacyjna Gminnej Rady Sportu,

d) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem strategii i programów rozwoju gminy,

e) prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

f) nadzorowanie wykonywania zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych i
krajowych,

g) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Urząd.

4. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny

2)życiorys – curriculum vitae,

3)kserokopie świadectw pracy,

4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty należy składać w w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno
59-516 Zagrodno 52.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Nabór na głównego księgowego

data publikacji 2010.03.12 14:16, autor: Bernadyna Siemianowska

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIE
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze –

Głównego Księgowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

więcej...