Nabór na nowe stanowisko

Nabór na głównego księgowego

2010.03.12 14:16,autor: Bernadyna Siemianowska

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia
09.04.2010 r.
do godz. 14.00, osobiście lub korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 59-516 Zagrodno 52. Ofertę należy opatrzyć
dopiskiem „Konkurs – Główny Księgowy”. Aplikacje, które wpłyną do
Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zagrodno oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zagrodnie.

Załączniki:
nabor.docx - wymagania
nabor.doc - wymagania
powrót..