Nabór na nowe stanowisko

nabór na stanowisko podinspektora ds .gospodarowania nieruchomościami gminy (1/2 etatu)

2011.03.08 09:06,autor: Izabela Kosiorowska

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o specjalności : gospodarka
nieruchomościami,

b) nieposzlakowana opinia,

c) obywatelstwo polskie,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego oraz
umyślne przestępstwa skarbowe,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie
gminnym, kodeksu
postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o
dodatkach
mieszkaniowych,

b) odpowiedzialność , kreatywność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami określonych w ustawie o
gospodarce nieruchomościami:
- prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży nieruchomościami i
oddawania ich w wieczyste
użytkowanie,
- prowadzenie spraw w zakresie podziału i wywłaszczenia
nieruchomości,
- zlecanie wyceny nieruchomości,
- prowadzenie spraw w zakresie przekazywania nieruchomości w
trwały zarząd i wieczyste
użytkowanie,

b) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6.07.1982 r. o
księgach wieczystych i hipotece,

c) prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości oraz
numeracji nieruchomości,

d) tworzenie i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomościami, a w
szczególności:
- prowadzenie ewidencji mienia,
- komunalizacja mienia,
- opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

e) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
Zadania okresowe:
sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wójta,
realizacja zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe ( poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem ),

d) kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem ),
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z
dopiskiem “ Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds.
gospodarowania nieruchomościami gminy” osobiście w sekretariacie urzędu w
terminie do dnia 18.03.2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego
terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (http://zagrodno.i-gmina.pl) oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie,59-516
Zagrodno 52.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z
uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być
opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458
z późn. zm. )

powrót..