Nabór na nowe stanowisko

Ogłoszenie o konkursie

2010.06.01 08:00,autor: Teresa Lech

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1) ukończył:

a) studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w przypadku , o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm. ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z przebiegiem opisu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm. ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. ),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ),

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie”
w terminie do 18 czerwca 2010 r. do godziny 15.oo w sekretariacie Urzędu Gminy w Zagrodnie
lub na adres : Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59 – 516 Zagrodno.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zagrodno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

powrót..