Nabór na nowe stanowisko

ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Predszkolnego

2011.06.09 11:07,autor: Izabela Kosiorowska

I. Do konkursu może przystąpić
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące
wymagania:

1) ukończył:

a) studia
magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

b) studia wyższe
lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z
przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2) posiada co
najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;

3) uzyskał:

a) co najmniej
dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną
ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku
nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w przypadku ,
o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-
przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

4) spełnia
warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;

5) nie był
karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674, z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela
akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ) oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;

6) nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

7) nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

8) nie był
karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z
późn. zm. ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z
późn. zm. ).

II. Oferty osób przystępujących
do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do
    konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,

  1. poświadczenie przez kandydata za
    zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego
    dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego
    obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z
przebiegiem opisu pracy zawodowej , zawierający w szczególności
informacje o:

- stażu pracy
pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy
dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

4) oryginały
lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o
którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w
tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie,
że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8) oświadczenie,
że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie,
że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, z późn. zm. ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, z późn. zm. ),

10) oświadczenie
o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990
oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z
późn. zm. ),

11) oryginał lub
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie,
że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm. ) lub w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ),

14) oświadczenie,
że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w
zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie” w terminie do 24 czerwca 2011 r.
do godziny 15.3o w sekretariacie Urzędu Gminy w Zagrodnie lub na adres : Urząd Gminy w
Zagrodnie, Zagrodno 52, 59 – 516 Zagrodno.

Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zagrodno.

O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

powrót..