Nabór na nowe stanowisko

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. poboru podatków i opłat

data publikacji 2016.12.16 09:43, autor: Urszula Kindler

1. Wymagania niezbędne (formalne):


1. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
3. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej,
4. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku rolny, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kodeks postępowania administracyjnego,
5. znajomość obsługi komputera

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

więcej...

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. poboru podatków i opłat

data publikacji 2016.11.21 11:59, autor: Urszula Kindler

1. Wymagania niezbędne (formalne):


1. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
3. doświadczenie zawodowe – co najmniej dwa lata pracy w administracji publicznej w tym w referacie finansowym
4. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku rolny, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kodeks postępowania administracyjnego,
5. znajomość obsługi komputera

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

więcej...

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. obywatelskich

data publikacji 2016.11.15 09:54, autor: Urszula Kindler

1. Wymagania niezbędne


1) wykształcenie : min. średnie
2) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. 2016.902 )
3) udokumentowany staż pracy w administracji , w tym na stanowisku w ewidencji ludności,
4) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ,o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ordynacji wyborczej, dostępie do informacji publicznej , kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa normujących zakres działania na danym stanowisku oraz innych przepisów prawa,
6) umiejętność przeprowadzania rozmów z interesantami,
7) umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
8) dobra znajomość obsługi komputera
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku .

więcej...

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. informatyzacji

data publikacji 2016.09.01 15:19, autor: Arkadiusz Przybylski

                                                 WÓJT   GMINY  ZAGRODNO

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE  W  URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO  -  ds. informatyzacji1.    Wymagania niezbędne

1)    wykształcenie : wyższe informatyczne
2)    dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery,
3)    doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
4)    znajomość ustawy o samorządzie gminnym i dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych,
5)    doświadczenie zawodowe – udokumentowany ,co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku informatyka,
6)    posiadanie obywatelstwa polskiego,
7)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka.

więcej...

WÓJT GMINY ZAGRODNO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie, Zagrodno 181 A 59-516 Zagrodno

data publikacji 2016.07.14 12:59, autor: Izabela Kosiorowska

WÓJT GMINY ZAGRODNO
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zagrodnie, Zagrodno 181 A 59-516 Zagrodno

referent ds. świadczeń wychowawczych

data publikacji 2016.03.01 14:03, autor: Bernadyna Siemianowska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie ogłasza nabór na wolne stanowisko – referent ds. świadczeń wychowawczych (1 etat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie

więcej...