Uchwały 2016

Uchwała nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r

data publikacji 2016.05.10 12:42, autor: Teresa Lech

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie gminy Zagrodno

Uchwała nr XVIII.87.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016r

data publikacji 2016.05.10 12:40, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
Radziechów uchwalonego Uchwałą Nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014r

Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:43, autor: Teresa Lech

w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn “Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”

Uchwała nr XVII.85.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:40, autor: Teresa Lech

w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poiza obwodem do publicznych szkół podstawowych i publicznego i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno

Uchwała nr XVII.84.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:39, autor: Teresa Lech

o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Uchwała nr XVII.83.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:33, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:31, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gm,iny na 2016r

Uchwała nr XVII.81.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:30, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2016

Uchwała nr XVII.80.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:22, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Uchwała nr XVII.79.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016r

data publikacji 2016.04.05 14:20, autor: teresa Lech

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków